Nagroda Ministra Rozwoju za dyplom z architektury

24-02-2020

Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.

Nagrodę otrzymała mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska za pracę dyplomową Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line, której promotorem jest dr inż. arch. Aneta Tomczak.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu.

Green Line w Łodzi

Nagrodzona praca magisterska jest kompletnym projektem urbanistyczno-architektonicznym, rozwiniętym od skali miejskiej, aż do szczegółu przestrzeni publicznej.

Laureatka nagrody Ministra Rozwoju mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska (od prawej) i dr inż. arch. Aneta Tomczak, promotor pracy Laureatka nagrody Ministra Rozwoju mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska (od prawej) i dr inż. arch. Aneta Tomczak, promotor pracy

foto: Małgorzata Marczewska

Tematyka pracy, koncepcje projektowe oraz sposób ich opracowania, mogą stanowić inspirację dla realnych rozwiązań w planowaniu przestrzennym i podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast, borykających się z problemem wyłączonych przestrzeni pofabrycznych.

Idea projektu znacząco odbiega od klasycznego opracowania urbanistycznego.

W części badawczej Elżbieta Janiszewska przeprowadziła wnikliwą analizę społeczno-przestrzennych problemów wybranego fragmentu Łodzi - obszaru objętego projektem. Opisana została również specyfika miasta postindustrialnego oraz rola terenów zielonych w mieście. Działaniom kierunkowym przyświecała teza o wprowadzaniu terenów zielonych w miejsca postindustrialne, jako metody na ich „uzdrowienie”.

Nagrodzona praca obejmuje projekt miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line oraz projekt zagospodarowania terenu nieczynnej elektrociepłowni EC-2 Łodzi. Motywem przewodnim Zielonej Linii jest linearny system zieleni publicznej, wykorzystujący przebieg nieczynnych torów kolejowych z okresu Łodzi przemysłowej. Celem zagospodarowania obszaru EC-2 był teren zielony, łączący surową formę zastanej architektury z zielenią parkową i funkcją rozrywkową (Industrialny Ogród Wrażeń).

Efektem finalnym jest oryginalna koncepcja, pozwalająca na uzyskanie nowej, pod względem jakościowym, przestrzeni publicznej – unikatowej w skali miasta, regionu a nawet kraju. Zaproponowane rozwiązania zostały wpisane w działania na rzecz poprawy funkcjonalnej i estetycznej struktury miasta w duchu zrównoważonego rozwoju, a projektowane, nietuzinkowe przestrzenie, mogłyby wpłynąć na zmianę wizerunku miasta oraz terenów poprzemysłowych.