Bogdan Żółtowski, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

  Mamy nowy Regulamin Studiów

2019-05-08
mat. promocyjny

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił 24 kwietnia 2019 r. treść nowego Regulaminu Studiów, który obowiązywać będzie od 1 października 2019 r. Jest to ważny element wdrażania reformy szkolnictwa wyższego w naszej uczelni i stanowi formalne wypełnienie zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa Ustawa wygasza z dniem 30 września 2019 r. funkcjonowanie dotychczas obowiązujących regulaminów i zobowiązuje uczelnie do przyjęcia nowych, zgodnych z Ustawą.