Mamy nowy Regulamin Studiów

08-05-2019

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił 24 kwietnia 2019 r. treść nowego Regulaminu Studiów, który obowiązywać będzie od 1 października 2019 r. Jest to ważny element wdrażania reformy szkolnictwa wyższego w naszej uczelni i stanowi formalne wypełnienie zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa Ustawa wygasza z dniem 30 września 2019 r. funkcjonowanie dotychczas obowiązujących regulaminów i zobowiązuje uczelnie do przyjęcia nowych, zgodnych z Ustawą.

Prace nad Regulaminem

Przygotowanie nowego regulaminu zostało powierzone przez JM Rektora zespołowi w składzie: Adriana Balter, Monika Dziąg, Jakub Miszczak, Krzysztof Skonieczka, Jarosław Sowiński, Bogdan Żółtowski i przedstawiciele samorządu studenckiego: Paula Leśniewska, Michał Nowicki. Zespołem kierował prorektor ds. studenckich PŁ dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ. Prace nad regulaminem studiów trwały od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. i objęły intensywne konsultacje z Biurem Prawnym i Działem Legislacji PŁ, pionem prorektora ds. kształcenia, samorządem studenckim, prodziekanami ds. studenckich i prodziekanami ds. kształcenia oraz pracownikami administracji wydziałowych. Uzgodniony projekt został zaakceptowany 26 marca 2019 r. przez Parlament Samorządu Studenckiego PŁ.

Regulamin jako element reformy uczelni

Na koncepcję nowego regulaminu i szczegóły jego treści miało wpływ szereg istotnych czynników zewnętrznych. Zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustaw pokrewnych i opartych na niej Rozporządzeń MNISW przyznały uczelniom dużą swobodę w samodzielnym kształtowaniu struktur organizacyjnych i schematów zarządzania adekwatnie do ich potencjału, strategii rozwoju i aspiracji. Swoboda ta, przenosząc część dotychczasowych ustawowych regulacji na poziom regulacji wewnętrznych uczelni, objęła również sferę kształcenia i organizacji studiów. W sferze uwarunkowań wewnętrznych, uczelnianych, na zapisy regulaminu istotny wpływ miała również przyjęta w Politechnice Łódzkiej koncepcja projakościowej modernizacji organizacji i treści kształcenia. Ta modernizacja, kładąca nacisk na stymulowanie samodzielności i kreatywności studentów, poprawę jakości ewaluacji osiągania efektów uczenia się i podniesienie rangi dyplomu PŁ, wymaga wsparcia przez odpowiednie, komplementarne przepisy regulaminu studiów.

Nowy regulamin, znacznie obszerniejszy niż aktualnie obowiązujący, zachował swą dotychczasową podstawową strukturę, która została rozszerzona m.in. o słownik pojęć i przepisy przejściowe.

mat. promocyjny mat. promocyjny

Jasność zasad i procedur

Opracowanie nowego regulaminu stworzyło okazję do zrealizowania sygnalizowanych już wcześniej postulatów społeczności akademickiej tj. nauczycieli akademickich i studentów, takich jak: ograniczenie uznaniowości i poprawa jasności i jednoznaczności interpretacyjnej zapisów w zakresie obowiązków i praw obu podmiotów – studentów i prowadzących zajęcia oraz władz (uprawnień, zobowiązań, terminów, warunków i skutków, zasad informowania); ograniczenie, uproszczenie i zwiększenie przejrzystości procedur administracyjnych i ich ujednolicenie w skali uczelni.

Prawa i obowiązki

Regulamin jednoznacznie i szczegółowo określa obowiązki i uprawnienia nauczycieli akademickich w procesie kształcenia, obowiązki studentów i zasady ich egzekwowania, formułuje procedury administracyjne, rodzaje, kryteria i warunki do podejmowania rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach studenckich. Jednocześnie zapewniono w nim ochronę i zachowanie szans studentów będących w trudnej sytuacji życiowej i możliwości indywidualizacji przebiegu studiów m.in. w postaci indywidulanej organizacji studiów i rozszerzonego katalogu urlopów.

Nie uległy zmianie: dotychczasowy system decyzji i rozstrzygnięć, w tym role prodziekana i prorektora ds. studenckich, system weryfikacji okresowych osiągnięć studentów, liczba i struktura sesji egzaminacyjnych, zasady oceniania, rozliczania i dokumentowania postępów w nauce oraz procedury realizowane na poziomie prodziekana i dziekanatu. Zachowano zasady odpłatności za powtarzanie przedmiotów i umowy o odpłatności za studia. Zdecydowano się zachować możliwość wznawiania studiów na ściśle określonych, ograniczonych warunkach.

Zmiany zasad rozliczania postępów w nauce

Wśród nowych lub istotnie zmienionych elementów i regulacji należy wymienić przede wszystkim zmianę okresu rozliczeniowego przebiegu studiów z semestru na rok studiów z zachowaniem semestralnej weryfikacji postępów w nauce. Za podstawę okresu rozliczeniowego przebiegu studiów przyjęto rok studiów, który podlega zaliczeniu. Rozliczenie roku studiów kończy się decyzją rejestracyjną i dokonywane jest raz w roku akademickim, po jesiennej sesji egzaminacyjnej.

Przyjęcie rocznego okresu rozliczeniowego przebiegu studiów ma na celu umożliwienie płynnego przejścia pomiędzy semestrami zimowym i letnim i istotne skrócenie przerwy administracyjnej pomiędzy zajęciami semestrów zimowego i letniego, ograniczenie liczby decyzji podejmowanych przez prodziekana po semestrze zimowym oraz zredukowanie obciążenia pracą dziekanatów po sesji zimowej.

W regulaminie sformułowano ujednolicone w skali uczelni kryteria i warianty rejestracji na kolejne lata studiów. Jako elementy dyscyplinujące i stymulujące poprawę efektywności kształcenia wprowadzono mechanizmy ograniczające przedłużanie okresu braku zaliczeń i krotności powtarzania przedmiotów i lat studiów oraz istotnie ograniczono możliwości przedłużania terminu złożenia pracy dyplomowej.

Nowa formuła dyplomowania

Kolejna projakościowa zmiana dotyczy procesu dyplomowania i wyprowadza z egzaminu dyplomowego element weryfikacji zagregowanych efektów uczenia się do odrębnego, komisyjnego egzaminu kompetencyjnego realizowanego w trakcie semestru dyplomowego. Egzamin dyplomowy przyjmuje formułę obrony pracy dyplomowej. Uzupełnieniem tej zmiany jest nowy algorytm ustalania końcowego wyniku ze studiów, który uwzględnia teraz wynik egzaminu kompetencyjnego. Tak skonstruowany końcowy etap studiów ma podnieść wagę i rolę pracy dyplomowej i procesu dyplomowania. Ma też zapewnić bardziej miarodajną weryfikację osiągnięcia przez absolwentów zakładanych kierunkowych efektów uczenia się.

Od nowego roku akademickiego

Nowy regulamin studiów wejdzie w życie 1 października 2019r. i obowiązywać będzie wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, tj. zarówno tych, którzy już studiują jak i studentów nowoprzyjętych za wyjątkiem nowych elementów procesu dyplomowania (egzamin kompetencyjny, formuła egzaminu dyplomowego), które obejmą dopiero studentów przyjętych na rok akademicki 2019/2020.