Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej

22-03-2018

Politechnika Łódzka będzie realizowała projekt o wartości ponad 13 milionów złotych, przyznany na kompleksowe działania obejmujące studentów i pracowników uczelni.

„Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej” to zestaw aktywności dla zwiększenia jakości i skuteczności kształcenia, m.in. w kontekście internacjonalizacji procesu kształcenia.

Projekt został przyznany w konkursie NCBiR, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie realizowany ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej obejmie ponad 1700 studentów wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz 300 pracowników - przedstawicieli kadry dydaktycznej i administracyjnej. Zasadniczymi obszarami działań w projekcie są m.in.: wdrożenie nowych programów kształcenia, podniesienie kompetencji pracowników oraz usprawnienie zarządzania edukacją.

Realizacja projektu przewidziana jest na cztery lata, od sierpnia bieżącego roku do końca lipca 2022 roku.

Dla studentów

Uczelnia zaplanowała przebudowanie 30 modułów kształcenia w 9 programach studiów. Wprowadzone zmiany będą zasadnicze, gdyż ich celem jest wdrożenie, z udziałem kadry zagranicznej, innowacyjnego modelu edukacji tzw. edukacji odwróconej (flipped education). Wsparciem dla osiągania jak najwyższej jakości kształcenia będzie wiele innych działań, jak np. wykłady prowadzone przez profesorów z zagranicy, certyfikowane szkolenia, warsztaty, kursy, wizyty studyjne oraz projekty realizowane w przedsiębiorstwach.

Dla pracowników

Program obejmie nauczycieli akademickich, ich rozwój zawodowy i kompetencje. Około 150 osób odbędzie szkolenia w kraju i za granicą. Wizyty w zagranicznych uczelniach, m.in. w University of Queensland i University of Manchester, będą służyć poszerzeniu doświadczeń związanych z kształceniem „zorientowanym na studenta”. Dla kadry kierowniczej i administracyjnej zorganizowane zostaną szkolenia podnoszące m.in. znajomość języków obcych, zarządzania zespołami oraz z zakresu transferu technologii.

Dla zarządzania

Projekt zakłada wdrożenie systemu informatycznego, który znacząco poprawi jakość usług edukacyjnych. System Business Proces Management zintegruje narzędzia obsługi studentów oraz procesu dydaktycznego. Z systemem tym spójna będzie aplikacja Biura Karier, służąca dodatkowo wsparciu zawodowemu dla studentów oraz absolwentów, a także usprawniająca komunikację z pracodawcami.