Rok reformy rozpoczęty

05-10-2018

Inauguracja – doroczne święto akademickie rozpoczęło przemówienie JM Rektora, potem nastąpiło wyjątkowe wydarzenie nadania godności Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej, wręczono nagrody za osiągnięcia w minionym roku akademickim i przyjęto nowych żaków w poczet studentów. Wykład inauguracyjny wygłosił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

 

 

Nowy rok akademicki tradycyjnie rozpoczął się z udziałem wielu gości. W historycznych ławach auli im. A.Sołtana zasiedli m.in. parlamentarzyści, władze miasta i województwa, rektorzy uczelni z Łodzi i zaprzyjaźnionych szkół wyższych w Polsce, doktorzy honoris causa Politechniki Łódzkiej. Bardzo długa była lista powitań przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z PŁ.

Goście uroczystej inauguracji roku akademickiego Goście uroczystej inauguracji roku akademickiego

foto: Jacek Szabela

Przemówienie Rektora

Rektor prof. Sławomir Wiak opowiedział o przygotowaniach do prac nad nowym statutem Politechniki Łódzkiej i planowanych zmianach organizacyjnych. Goście uroczystości usłyszeli też o innowacyjnych badaniach, sukcesach, a także aktywności w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. Obszerne fragmenty tego wystąpienia publikujemy na dalszych stronach ŻU. (str. 4)

Nagrody i odznaczenia

Po raz pierwszy w historii naszej uczelni nadana została godność Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej. Otrzymał ją prof. Jan Krysiński, rektor PŁ czterech kadencji i wybitny uczony. – Całkiem seniorem to ja nie jestem. Prowadzę duży grant i współpracuję z młodzieżą – powiedział zaskoczony tym wyróżnieniem prof. Krysiński, nagrodzony przy tym gromkimi oklaskami.

Nagrodzono także studentów. Nagrodę The Crawford Prize ufundowaną przez dr. Ronalda Crawforda z Uniwersytetu Strathclyde i jego żonę Evelyn za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim otrzymał mgr inż. Jakub Walczak z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Godność Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej otrzymał prof. Jan Krysiński Godność Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej otrzymał prof. Jan Krysiński

foto: Jacek Szabela

Nagrody przyznała też Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Uczelniana Politechniki Łódzkiej tej Federacji. Nagrodę główną otrzymała mgr inż. Karolina Przybyszewska z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Wyróżnienia trafiły do mgr inż. Magdaleny Brzezińskiej z Wydziału Chemicznego oraz absolwentów Wydziału EEIA: mgr. inż. Pawła Kielanowskiego oraz mgr inż. Agnieszki Węgierskiej.

Immatrykulacja

Ślubowanie grupy nowo przyjętych studentów było kulminacyjnym momentem uroczystości. Goście życzyli im wykorzystania czasu studiów na zbudowanie solidnych podstaw przyszłej kariery i aby nie zapomnieli przy tym o urokach studenckiego życia. Jak mówili - Wybraliście Politechnikę Łódzką i to był dobry wybór. Zdobywajcie wiedzę, którą później wykorzystacie, aby zmieniać nasze miasto. Nieustannie kształćcie się, bo w waszych rękach jest przyszłość i rozwój innowacji.

Gościem inauguracji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin Gościem inauguracji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

foto: Jacek Szabela

Wykład wicepremiera Jarosława Gowina

Wystąpienie wicepremiera koncentrowało się wokół Konstytucji dla Nauki. Nowa ustawa daje większą autonomię uczelniom, bowiem decydujący dla wielu obszarów działań będzie statut uczelni. Minister Gowin zapowiedział zorganizowanie, na wzór Kongresów Nauki, kilku konferencji, z których pierwsza, zaplanowana w styczniu, ma być poświęcona tworzeniu statutów.

Wicepremier mówił też o planach związanych z finansowaniem szkolnictwa wyższego.

- Przyszłoroczny budżet na naukę i szkolnictwo wyższe wzrośnie o 1,35 mld zł. Oprócz tego rząd wyda obligacje Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3 mld zł do podziału między uczelnie publiczne – zaznaczył. Jak podkreślił minister, jest to kropla w morzu potrzeb i dlatego wspólnym celem wszystkich środowisk powinno być dążenie do wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe do 1% PKB.

Minister Gowin przekazał rektorowi prof. Sławomirowi Wiakowi czek na obligacje skarbowe o wartości 31,725 mln zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Jarosław Gowin podkreślił, że ustawa wprowadza od 1 stycznia 2019 r. nowy poziom minimalnych wynagrodzeń. Jak mówił nakłady na wynagrodzenia wzrosną w pierwszym roku o 7 proc. Kolejne podwyżki będą w 2020 r. i 2021 r.

Wicepremier zasygnalizował wprowadzenie – po uwzględnieniu uwag środowiska akademickiego – kilku zmian w ustawie i rozporządzeniach, m.in. dotyczących punktowania publikacji „wieloautorskich”, czy też wykazu czasopism. Ministerstwo pracuje też nad nowym algorytmem finansowym, m.in. progi zmian w dotacji budżetowej mają zmienić się z +5% na +6% oraz z -5% na -2%. Minister Gowin zaznaczył, że nadal będzie brana pod uwagę relacja liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich oraz kategorie naukowe.

W najbliższym czasie najważniejszym zadaniem uczelni będzie stworzenie nowego statutu, przypisanie się pracowników - do końca listopada - do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych, wypracowanie nowych regulaminów studiów, a także nowego modelu kształcenia doktorantów.

Wicepremier nawiązał do planowanych konkursów, które mają wyłonić grupę uczelni badawczych. Pierwsza faza już się zakończyła, wstępne wnioski złożone przez 20 uczelni – w tym przez PŁ – zostały ocenione przez grono ekspertów, ale ostatecznej oceny dokonają naukowcy ze światowej czołówki naukowej. Minister Gowin dodał, że w konkursach tych mniej będzie liczyć się tradycja i dotychczasowy dorobek, a bardziej strategia rozwoju i wizja przyszłości.

Na koniec swego przemówienia minister zwrócił też uwagę, że ważnym filarem ustawy jest poczucie wolności. Jak powiedział – można zabetonować to co jest albo wykorzystać szeroką autonomię uczelni, jaką daje ustawa, do rozwoju i konkurowania z najlepszymi uczelniami świata.