Rada Politechniki Łódzkiej

28-03-2019

Rada uczelni jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senat uczelni wybrał skład pierwszej Rady Politechniki Łódzkiej. Jej kadencja trwać będzie do końca 2020 r. Rada musi rozpocząć działanie jeszcze przed wejściem w życie nowego Statutu PŁ.

 

 

 

W nawiązaniu do uchwały Senatu PŁ podjętej w grudniu minionego roku, w skład rady powołano sześć osób: trzy spoza wspólnoty uczelni i trzy ze środowiska akademickiego PŁ.

- Funkcje przypisane Radzie są bardzo istotne, wymagają od jej członków silnego zaangażowania się w uczelniane sprawy. Wszystkie wybrane dziś osoby zgodziły się ten wysiłek podjąć i wykorzystać swoje doświadczenie dla najważniejszych spraw uczelni – mówił rektor prof. Sławomir Wiak na posiedzeniu Senatu. – Członkowie Rady reprezentują biznes, pracodawców, świat nauki i świat mediów. Wierzymy, że taki skład zapewni kompleksowe spojrzenie na nasze akademickie życie.

Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu statutu, projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora - po zaopiniowaniu przez senat.

 

Rada Politechniki Łódzkiej

  • Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W rankingu należącego do grupy Financial Times magazynu „fDi Magazine” łódzka strefa została sklasyfikowana jako 4. wśród dziesięciu najlepszych na świecie. W tym sukcesie ma swój duży udział aktywność wiceprezes Sygitowicz. Strefa akceleruje start-upy, finansuje rozwój kadr MŚP, rozwija aktywność tych firm na rynku logistycznym, tworzy zaplecze kadr dla przemysłu. Wspólnymi inicjatywami PŁ i ŁSSE jest otwarcie Technikum Automatyki i Robotyki oraz wdrażanie technologii 5G w Polsce.

  • Tomasz Krysiński, wiceprezes ds. badań, innowacji i rozwoju koncernu Airbus Helicopters

Nazywany jest profesorem od śmigłowców Airbusa. Otrzymał tytuł Wybitny Polak we Francji. Silnie współpracuje z Politechniką Łódzką, której naukowcy prowadzą badania dla Airbus Helicopters. Dzięki jego aktywności i determinacji w 2015 roku utworzono w Łodzi biuro konstrukcyjne tej firmy.

  • Dariusz Wojciech Szewczyk, prezes Zarządu, redaktor naczelny Radia Łódź

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ma duże doświadczenie w przekształceniach podmiotów gospodarczych, projektowaniu programów naprawczych, budowie strategii spółek prawa handlowego, zarządzaniu spółkami.

Dariusz Szewczyk został wybrany przewodniczącym Rady Politechniki Łódzkiej

  • prof. Andrzej Bartoszewicz, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Jest wiceprezesem Łódzkiego Oddziału PAN, zastępcą przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedynym przedstawicielem Polski w European Union Control Association oraz przewodniczącym Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie. Jest autorem 320 prac cytowanych ponad 2600 razy w językach polskim i angielskim, ale także po chińsku, francusku, koreańsku i portugalsku.

  • Prof. Wojciech Wolf, zastępca dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Jest doświadczonym organizatorem życia akademickiego: były prodziekan Wydziału Chemicznego i prorektor PŁ. Był koordynatorem pięciu oraz wykonawcą w dziesięciu projektach badawczych finansowanych ze środków ministerstwa nauki, Funduszu Ochrony Środowiska oraz Unii Europejskiej. Ma bogate doświadczenie międzynarodowe, m.in. jako wiceprezydent i członek Zarządu Fundacji Uniwersytetów Europejskich. Od 2015 r. jest Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Łodzi

  • Dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. nadzw.

Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych senatu uczelni oraz stowarzyszeń naukowych. Jest ekspertem usług o charakterze proinnowacyjnym. W ramach współpracy z przemysłem skomercjalizowane zostały 4 rozwiązania, których jest współtwórcą. Jako współautor innowacyjnych rozwiązań otrzymał: 20 medali, 5 nagród specjalnych oraz 3 dyplomy od MNiSW podczas Międzynarodowych Targów i Wystaw Wynalazków. Jest przewodniczącym Związku Zawodowego NSZZ Solidarność w PŁ.

Ustawa przewiduje miejsce w Radzie dla przewodniczącego samorządu studenckiego, którym w PŁ jest Paula Leśniewska