Przemówienie Rektora

03-10-2021

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik przemówienie rozpoczął od krótkiego scharakteryzowania pierwszego roku swej kadencji.

- Na każdym etapie mojej drogi, począwszy od budowania programu przez wdrażanie przyjętych założeń, towarzyszy mi hasło Razem ku lepszej przyszłości”. Początek mojej kadencji przypadł na czas pandemii koronawirusa, w którym słowo „razem” nabrało szczególnego znaczenia. (…) Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się ograniczyć skutki pandemii i doprowadzić do bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej.

 

 

Sprawne zarządzanie 

Nasze osiągnięcia w sprawnym wdrażaniu zdalnej formy kształcenia i zarządzania uczelnią zostały zauważone i docenione. Zostaliśmy partnerem projektu „Cyfrowa Gmina”, który prowadzi do transformacji administracji publicznej i ograniczy liczbę osobistych wizyt w urzędach. Zrównoważone miasta i społeczności to jeden z naszych priorytetowych obszarów działań.

(…) W zarządzaniu zawsze ważna jest dobra komunikacja. Miniony rok uświadomił nam, w jakim kierunku powinniśmy doskonalić działania związane z przepływem informacji na naszej uczelni. W styczniu przyszłego roku uruchomimy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Korespondencję papierową zastąpi komunikacja elektroniczna. Mówiąc o zaletach systemu, który jest też wyrazem troski o środowisko naturalne rektor wymienił usprawnienie wymiany informacji, obniżenie kosztów oraz zwiększenie ochrony zdrowia. Już się rozpoczęły, a wkrótce przeprowadzimy kolejne szkolenia, przygotowane przez koordynatorów tego systemu w jednostkach uczelni.

Uczelnia dla środowiska i biznesu 

Jako nowoczesna uczelnia stawiamy na wzrost aplikacyjności wyników badań w kraju i za granicą. Zacieśniliśmy współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz, która zakłada wykorzystanie osiągnięć nauki do tworzenia innowacyjnych rozwiązań ważnych dla społeczeństwa. (…) Współpraca dotyczy takich obszarów jak: inteligentna mobilność, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa, nowoczesne materiały i technologie.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wygłosił inauguracyjne przemówienie Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wygłosił inauguracyjne przemówienie

foto: Jacek Szabela

Mówiąc o aktywności Politechniki we współpraca z otoczeniem gospodarczym rektor nawiązał do umowy z firmą DS Smith Polska oraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. Prof. Jóźwik podkreślił też znaczenie konkursu na najlepiej opracowany opis wpływu nauki na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. O laureatach piszemy na str. 40.

(…) Nasza efektywna współpraca z partnerami przemysłowymi i biznesowymi została doceniona także w szerszym gremium. Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że Politechnice Łódzkiej przyznano Polską Nagrodę Innowacyjności. W ten sposób doceniono nasze wyróżniające się działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i gospodarki.

Doskonałość naukowa 

To jeden z kluczowych obszarów rozwoju Politechniki Łódzkiej. - Nasza uczelnia zajmuje 2. miejsce pod względem liczby udzielonych patentów zgłaszanych przez podmioty krajowe i zagraniczne. W minionym roku pracownicy Politechniki Łódzkiej uzyskali 73 patenty. To imponująca liczba, zwłaszcza że są one najtrudniejszą formą innowacyjności. Pod względem cytowalności patentów zajmujemy wysokie 4. miejsce wśród uczelni i instytutów naukowych. (…)

Nieustannie podejmujemy działania na rzecz podnoszenia jakości pracy naukowej. W ramach programu IDUB przeznaczyliśmy już blisko 6,5 miliona złotych na inicjatywy badawcze dla najlepszych naukowców oraz studentów. W najbliższym czasie chcemy objąć takim wsparciem zwłaszcza młodych naukowców. Rektor nawiązał tym samym do dwóch programów, które zostaną wkrótce uruchomione: „YES - Young Excellent Scientist Programme” oraz „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców”. O programach tych można przeczytać w ŻU na str. 14.

(…) Prowadzimy badania mające realny wpływ na poprawę jakości życia w wielu obszarach. Jestem dumny, że pracownicy naszej uczelni angażują się w realizację grantów o znaczeniu globalnym. Obecnie na Politechnice Łódzkiej prowadzonych jest pięć grantów europejskich. Dzięki nim wzmocnimy swój wkład w światowe badania z zakresu nowych technologii, chemii, czy zrównoważonego rozwoju. (…).

Współpraca

Stawiamy na otwartość i innowacyjność w badaniach naukowych oraz realizujemy strategię łączenia sił z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie. W ramach Programu Horyzont Europa, Politechnika Łódzka przygotowuje projekt teaming, dotyczący dalszego rozwoju ICRI-BioM jako Centrum Doskonałości. W skład konsorcjum wejdą: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Instytut Maxa-Plancka. Jestem przekonany, że w perspektywie kilku najbliższych lat jednostka powstała w wyniku realizacji projektu teamingowego oraz już działający MAB – ICRI-BioM staną się niezależnymi interdyscyplinarnymi ośrodkami innowacyjnymi rozpoznawanymi na całym świecie.

Partnerem naszych działań został Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Powołaliśmy zespół, którego celem jest utworzenie centrum doskonałości, wspierającego współpracę, a także ułatwiającego promocję badań interdyscyplinarnych. Chcemy także premiować najlepsze pomysły badawcze, dlatego finalizujemy prace nad wspólną nagrodą rektorów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Będzie to rodzaj mini-grantu.

W badaniach naukowych ważna jest nie tylko innowacyjność, ale także wymiar etyczny. Powołaliśmy Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Politechniki Łódzkiej, która wydaje opinie o badaniach prowadzonych z udziałem człowieka, w których może wystąpić zagrożenie dla zdrowia ich uczestników lub naruszenie ich prawa do ochrony danych osobowych, a także o badaniach, w których wykorzystywany jest materiał biologiczny pochodzący od człowieka.

Doskonalimy jakość kształcenia 

Utrzymujemy ósme miejsce wśród wszystkich publicznych szkół wyższych w Polsce. Szczególnie wysoko Politechnika Łódzka znalazła się w rankingu „Perspektyw” pod względem innowacyjności, umiędzynarodowienia oraz warunków kształcenia.

Opracowujemy treści programowe nowych kierunków, które pojawią się w ofercie studiów II stopnia w semestrze letnim. Na Wydziale EEIA uruchomimy kierunek sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, a na Wydziale Mechanicznym – kierunek inżynieria produkcji. (…)

Od wielu już lat programy kształcenia prowadzone w językach obcych wyróżniają ofertę Politechniki Łódzkiej. Studenci wszystkich kierunków, ale w szczególności studenci CKM mają możliwość wyjazdu na semestr do jednej z 400 uczelni w 70 krajach. Priorytetem jest dla nas stworzenie dobrych warunków do nauki i rozwoju dla studentów z zagranicy, którzy już teraz stanowią ok. 30% wszystkich studentów CKM. (…)

Nowością w najbliższym naborze na naszą uczelnię będzie rekrutacja w trybie uznania efektów uczenia się. Ta forma adresowana jest do osób posiadających zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w procesie uczenia się poza systemem studiów. (…)

Studia to często pierwszy krok do przyszłej pracy naukowej, dlatego konsekwentnie wdrażamy rozwiązania premiujące najlepszych studentów. W ramach inicjatywy „Politechnika dla utalentowanych” powstał program E2TOP (Excellence in Engineering: Talents in Research with Opportunities Programme). Politechnika Łódzka otrzymała także grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zajęcia dla uzdolnionych studentów. Uczestnicy programu zostaną objęci długotrwałą opieką mentorską, a ich tutorami będą doświadczeni nauczyciele, biorący udział w programie „Mistrzowie dydaktyki”. Piszemy o tym na str. 47. (…)

Rektor powiedział też o najnowszym sukcesie w zakresie edukacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przyznała Politechnice Łódzkiej nagrodę EDUinspiracje w kategorii Umiejętności cyfrowe za międzynarodowy projekt Virtual Mechatronic Laboratory, koordynowany przez naszą uczelnię. Jednocześnie dr inż. Dorota Kamińska, koordynator tego projektu otrzymała nominację do tytułu EduInspirator 2021 w kategorii Szkolnictwo Wyższe. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się 30 września podczas IV Kongresu Edukacji w Warszawie.

Inwestycje 

(…) Zgodnie z zapowiedzią, przystąpiliśmy do przystosowania budynku na potrzeby żłobka i przedszkola. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2022 r. Koszt inwestycji to prawie 7 mln zł.

Trwają prace wykończeniowe pasywnego budynku biurowego o powierzchni całkowitej 1600 m2 na potrzeby administracji i studentów PŁ. Będzie on zasilany wyłącznie energią słoneczną. (…)

Następna inwestycja to wymiana oświetlenia zewnętrznego na kampusie A. Jest ona niemal w całości finansowana przez dotacje pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 1,8 mln zł. Prace rozpoczną się wiosną 2022 r. Planujemy kompleksowy, wart ponad 3 mln zł, remont budynku magazynowego w bazie żeglarskiej w Rogantach, a także budynku A7 – wartość prac to kolejne 7 mln zł. W przyszłym roku zakończy się przebudowa II Domu Studenta na Osiedlu Akademickim. Nasza uczelnia realizuje projekt „Dostępna Politechnika Łódzka”, w ramach którego na terenie całego kampusu trwają prace znoszące bariery architektoniczne. (…)

Rektor mówił też o oddanym do użytku woonerf przy ul. Stefanowskiego oraz wzbogacaniu kampusu projektami realizowanymi w programie IDEA BOX. ŻU – str. 42

Sport na PŁ 

Rozpoczynający się rok akademicki to czas intensywnych przygotowań do EUG 2022 – europejskich igrzysk studenckich, których gospodarzem będziemy w lipcu. Podczas Zgromadzenia Generalnego EUSA w Budapeszcie ogłosiliśmy gotowość do przyjęcia około 5000 studentów – sportowców i 800 wolontariuszy. Artykuł na ten temat na str. 39.

Życzenia 

Ciepłe słowa popłynęły w stronę studentów, których rektor zachęcał do zdobywania wiedzy i poznawania własnych możliwości, odkrywania pasji. Studentom, którzy będą dzisiaj immatrykulowani życzę, by dobry start, którego świadectwem jest udział w tej uroczystości, doprowadził do udanego finiszu, po którym czeka ciekawa i inspirująca praca.

Zwracając się do doktorantów rektor powiedział Życzę Wam, aby Wasza naukowa podróż stawała się coraz bardziej intrygująca, a jej efekty pozwoliły wyznaczyć nowe standardy jakości życia.

Społeczności akademickiej uczelni prof. Krzysztof Jóźwik życzył aby uczelnia mogła funkcjonować bez ograniczeń. Cieszmy się z możliwości osobistego spotkania, śmiało planujmy wznowienie mobilności, aktywnie angażujmy się w wydarzenia naukowe, pamiętając o odpowiedzialnej postawie i o przestrzeganiu bieżących zaleceń. Dbajmy o siebie samych i nas wszystkich wokół.

W tym roku wyjątkowo radośnie zawołajmy Vivat Academia!