Prof. Wiktor Weber doktorem honoris causa PŁ

25-05-2018

Prof. Wiktor Weber, rektor Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego, członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nauk, wybitny uczony w dziedzinie inżynierii biomedycznej otrzymał godność doktora honoris causa podczas uroczystego posiedzenia Senatu PŁ 24 maja 2018 roku.

Prof. Wiktor Weber specjalizuje się w rozwijaniu technik komputerowych do wspomagania diagnostyki i terapii chorób naczyniowo-sercowych oraz endokrynologicznych.

Prof Wiktor Weber i promotor prof. Paweł Strumiłło Prof Wiktor Weber i promotor prof. Paweł Strumiłło

foto: Jacek Szabela

Promotor honorowego doktoratu prof. Paweł Strumiłło, dyrektor Instytutu Elektroniki, wygłaszając laudację mówił - Pod kierunkiem prof. Webera prowadzono pionierskie prace i uzyskano znaczące wyniki w badaniach nad stresem jako czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych skutkujących tzw. przebudową mięśnia sercowego i w konsekwencji niewydolnością serca. W tematyce tej rozwinął również badania nad mechanizmami przebudowy mięśnia sercowego oraz korekcją farmakologiczną powstałych zmian morfologicznych. Prace o bardzo szerokim zasięgu prowadził również nad epidemiologicznymi, etnicznymi oraz związanymi z wiekiem i płcią przyczynami chorób sercowo-naczyniowych w północno-zachodniej Rosji i Kazachstanie.

Moment nadawania godności doktora honoris causa przez rektora prof. Wiaka Moment nadawania godności doktora honoris causa przez rektora prof. Wiaka

foto: Jacek Szabela

Prof. Wiktor Weber opublikował ponad 800 prac naukowych, w tym 21 monografii i 53 podręczniki szeroko wykorzystywane w rosyjskim szkolnictwie wyższym. Jest autorem i współautorem wielu patentów, m.in. komputerowego systemu eksperckiego Kardiodiagnoza. Wypromował 35 doktorów nauk technicznych i medycznych.

W wykładzie wygłoszonym po ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa prof. Weber mówił o matrycy diagnostycznej, algorytmie będącym nowym podejściem do nauczania diagnozy klinicznej studentów i lekarzy.

W działalności prof. Webera jako rektora Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego ważne są inicjatywy związane z trwającą już 50 lat współpracą z Politechniką Łódzką. Był inicjatorem i współautorem m.in. wymiany wykładowców i doktorantów, opracowania wspólnych programów kształcenia podyplomowego, programów dotyczących mobilności studentów. Prof. Weber wspólne z PŁ zabiegał o udział w projektach europejskich naukowych i edukacyjnych. Jak zaznaczył prof. Paweł Strumiłło - Na szczególnie podkreślenie zasługuje powołanie z inicjatywy prof. Webera Centrum Współpracy Polsko-Rosyjskiej w Uniwersytecie w Nowogrodzie oraz organizacja kursów języka polskiego przy wsparciu Konsulatu RP w Petersburgu.

 

 

Prof. Wiktor Weber jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Semipałatyńskiego Państwowego Instytutu Medycznego. Pracując w tej uczelni obronił pracę doktorską w 1983 roku, a w 1992 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 1994 związał się z Nowogrodzkim Uniwersytetem Państwowym, gdzie utworzył Katedrę Chorób Wewnętrznych i kieruje nią do dzisiaj. Od roku 1997 jest też dyrektorem Instytutu Kształcenia Medycznego. W 2008 roku został rektorem uczelni.