Politechnika w Polskim MOOC-u

17-05-2018

Stworzenie ogólnokrajowej i ogólnodostępnej platformy edukacyjnej, oferującej dostęp do wysokiej jakości kursów online oraz zintegrowanie działań podejmowanych we wszystkich instytucjach w Polsce w zakresie szeroko rozumianego e-learningu to główne cele projektu Polski MOOC (massive open online courses), do którego przystąpiła Politechnika Łódzka.

Grant na realizację projektu dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała w drodze konkursu Fundacja Młodej Nauki. Monitoring merytoryczny nad właściwą realizacją projektu pełni Rada Projektu, której przewodniczy prof. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska), a jej członkami są: prof. Sławomir Wiak (Politechnika Łódzka), prof. Krzysztof Lewenstein (Politechnika Warszawska) i prof. Wojciech Zubala (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie). Pierwsze posiedzenie Rady Projektu odbyło się 9 marca 2018 r. w Politechnice Łódzkiej, a kolejne w biurze projektu w Warszawie.

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak i kierująca projektem dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak i kierująca projektem dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

foto: FMN

- Kursy typu massive open online courses skierowane mają być zarówno do szerokiego grona, jak i dedykowane konkretnym odbiorcom. Do realizacji poszczególnych zadań projektu powołane zostały zespoły ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie pilotażowych kursów, elementów wspólnych kursów pod względem ich jakości i atrakcyjności oraz opracowanie całego ekosystemu działania platformy – mówi dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, kierująca pracami ze strony Fundacji Młodej Nauki. – Przygotowany zostanie też, co jest szczególnie ważne, system akredytowania kursów, a docelowo uznawania ich w procesie kształcenia w uczelniach. Fundacja współpracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym nad przygotowaniem platformy pod względem technicznym oraz procedurą implementacji kursów na platformie, a także z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich w zakresie wypracowania zasad współpracy i wdrożenia platformy MOOC w uczelniach.

W ramach grantu Fundacja Młodej Nauki przygotowuje, obok rozwiązań systemowych, cztery kursy, w tym kurs dla twórców kursów.

- Do odniesienia sukcesu podjętej przez Fundację inicjatywy stworzenia szerokiej oferty wyspecjalizowanych kursów ogólnie dostępnych, konieczna jest współpraca przede wszystkim uczelni i uczonych – podkreśla dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska. - Fundacja Młodej Nauki podjęła w tym zakresie współpracę z Politechniką Łódzką, której doświadczenia i zaangażowanie w zakresie kształcenia na odległość są niezwykle cenne dla rozwoju projektu. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak bierze aktywny udział w pracach Rady Projektu, a także współpracuje z pozostałymi członkami nad usystematyzowaniem rozwiązań oraz wskazaniem potencjalnych obszarów rozwoju projektu.

- Politechnika Łódzka przygotuje pod kierownictwem dr. inż. Rafała Grzybowskiego kurs Technologie Informacyjne, będący jednym z pierwszych czterech kursów udostępnionych na platformie - dodaje rektor PŁ.

 

Więcej informacji na stronie www.fmn.org.pl