Politechnika Łódzka z międzynarodową oceną instytucjonalną

09-09-2019

Politechnika Łódzka zakończyła proces oceny instytucjonalnej EUA - Institutional Evaluation Programme. Jest jedną z trzech polskich uczelni, które poddały się tej międzynarodowej ocenie. Ewaluacja EUA – IEP ma prestiżowy charakter i jest rozpoznawalnym w całej Europie znakiem wysokiej jakości działania instytucji.

Dobrowolne poddanie się ocenie instytucjonalnej IEP jest dla partnerów Politechniki Łódzkiej potwierdzeniem, że uczelnia przywiązuje wagę do wysokiej jakości kształcenia. Posiadanie tego znaku zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym. Politechnika Łódzka ma też zwiększone możliwości udziału w międzynarodowych zespołach badawczych oraz sieciach i konsorcjach, co umożliwi większą aktywność oraz rozwój badawczy kadry akademickiej i studentów. Wszystko to przyczynia się z kolei do realizacji działań określonych w Strategii rozwoju PŁ.

Raport z oceny Politechniki Łódzkiej jest już dostępny na stronie internetowej IEP (EUA).

W ramach oceny Zespół (EUA-IEP) odwiedził Politechnikę Łódzką dwukrotnie, spotykając się z władzami uczelni i wydziałów, pracownikami i studentami oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Ewaluacja miała na celu przyjrzenie się naszej uczelni oraz wskazanie jej mocnych i słabych stron w zakresie zarządzania, kształcenia, prowadzenia badań, współpracy z otoczeniem i kultury jakości, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji. Proces ewaluacji zakończył się publikacją raportu na stronie internetowej EUA – IEP. Ewaluacja jest ważna przez 5 lat.

- Zespół ekspertów z EUA-IEP ocenił wysoko bogatą ofertę kształcenia w PŁ oraz jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy, podkreślając, że przekłada się to na wysoką zatrudnialność absolwentów uczelni. Docenił także duże znaczenie, jakie przypisuje się realizacji praktyk w toku studiów oraz składane przez studentów deklaracje, że kończąc studia czują się dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. W raporcie końcowym zwrócono także uwagę na szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wiele dobrych praktyk stosowanych w tym obszarze, jak np. udział przedstawicieli przemysłu w hospitacjach zajęć dydaktycznych – mówi rektor prof. Sławomir Wiak.

Bardzo wysoko oceniono działalność uczelni na rzecz społeczeństwa, w tym takie inicjatywy, jak np. Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zespół EUA – IEP podkreślił różnorodność działań realizowanych w tym obszarze oraz fakt, że PŁ jest cenionym i bardzo pozytywnie postrzeganym przez otoczenie partnerem.

Rektor prof. Wiak zaznacza - Bardzo wysoko oceniona została kompleksowość i skuteczność działania Centrum Współpracy Międzynarodowej. Podkreślona została jego znacząca rola w internacjonalizacji PŁ i budowaniu międzynarodowej renomy uczelni.

Zespół podkreślił także znaczenie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) jako jednostki inicjującej wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia oraz uczenia skoncentrowanego na studencie (tzw. student-centered learning).

Wysoko oceniono także system wsparcia udzielanego przez uczelnię studentom. Zespół EUA-IEP uznał go za kompleksowy i odpowiadający potrzebom studentów, zwracając szczególną uwagę na dużą liczbę organizacji studenckich oraz wspieranie ich inicjatyw przez uczelnię.

 

... ...
... ...
... ...

Na ewaluację IEP EUA Politechnika Łódzka uzyskała finansowanie z MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne” , którego celem jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28 proc. pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.