Politechnika Łódzka w International Visibility Project

26-04-2019

Podniesienie poziomu badań naukowych i ich większe umiędzynarodowienie powinno z czasem znaleźć swoje odbicie w pozycji w polskich uczelni w światowych rankingach akademickich. Głębszemu zrozumieniu specyfiki tych rankingów i właściwemu ukierunkowaniu wysiłków uczelni służy International Visibility Project (IntVP). Do udziału w tym projekcie zaproszono 20 najlepszych szkół akademickich, w tym Politechnikę Łódzką.

Projekt jest finansowany w ramach programu DIALOG, a jego wykonawcą jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Nadzór nad realizacją sprawuje Rada Projektu pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, złożona z przedstawicieli MNiSW, KRASP i FE Perspektywy. Do współpracy zaproszono - poza szkołami akademickimi - także dostawców baz danych Elsevier i Clarivate Analytics, międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence oraz partnerów z obszaru szkolnictwa wyższego.

International Visibility Project ma przyczynić się do zwiększenia międzynarodowego prestiżu polskich uczelni, ich awansu w wiodących światowych rankingach, a tym samym lepszego postrzegania w światowym środowisku akademickim i naukowym. Szkoły wyższe biorące udział w projekcie otrzymają m.in. wsparcie w zakresie analizy rankingów i zasad raportowania danych do organizacji rankingowych. Analiza pod kątem potrzeb i możliwości polskich uczelni obejmie cztery prestiżowe rankingi: Shanghai Ranking – Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education – World University Rankings (THE), QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds – QS) oraz US News Best Global Universities Rankings (US News). Dodatkowo mogą być też wzięte pod uwagę inne rankingi, w tym CWTS Leiden Ranking.

Projekt przewiduje m.in. dwukrotne przeprowadzenie audytu rankingowego uczelni. Ustalenia pierwszego audytu (w 2019 roku) będą podstawą podejmowanych przez uczelnie działań, a ich podsumowanie znajdzie swój wyraz w audycie przeprowadzonym w drugiej połowie 2020 r. na zakończenie projektu. Do innych działań należą: organizacja seminariów o tematyce związanej z rankingami, m.in. z metodologią ich tworzenia, a także udział w międzynarodowych konferencjach rankingowych. Uczelnie otrzymają też specjalnie dla nich opracowane zalecenia dotyczące przygotowywania i raportowania danych do międzynarodowych organizacji rankingowych. W planach jest zorganizowanie w 2019 i 2020 roku międzynarodowych konferencji z cyklu Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą.

International Visibility Project, którego spotkanie inaugurującego odbyło się 17 kwietnia w Warszawie ma zakończyć się w styczniu 2021 roku.