PŁ na swój Plan równości płci

10-01-2022

Pod koniec grudnia 2021 r. rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik podpisał Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej. Przewiduje on zapewnienie równości zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca. Koresponduje również z działaniami realizowanymi w uczelni w związku z przyznanym przez Komisję Europejską w 2016 roku logo HR Excellence in Research.

Posiadając Gender Equality Plan Politechnika Łódzka spełnia formalny warunek uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa obowiązujący od 2022 roku.

Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy obecnej sytuacji zawierającej szeroki zakres danych liczbowych i analizę obecnej sytuacji instytucjonalno-prawnej uczelni oraz z propozycji działań na rzecz równości płci rozpisanych w czasie do 2024 roku. Plan zawiera 28 działań przyporządkowanych dla następujących obszarów:

  • infrastruktura instytucjonalna,
  • równowaga płci w przywództwie, podejmowaniu decyzji i badaniach naukowych,
  • równość płci w rekrutacji i rozwoju kariery
  • równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i kultura organizacyjna.

Plan obejmuje swoim zakresem wszystkie grupy pracowników i studentów studiów wszystkich stopni, w tym szczególnie grupę doktorancką, z której w największym stopniu wywodzi się kadra badawczo-dydaktyczna Politechniki Łódzkiej.

W najbliższych trzech latach uczelnia będzie stopniowo realizowała działania wpisane w plan. W tym celu zostaną utworzone m.in. stanowiska pełnomocników ds. równości oraz powołana zostanie Komisja ds. antydyskryminacji, antymobbingu i przeciwdziałania molestowaniu. Swoistą bazą wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach planu będzie zakładka na stronie internetowej PŁ, na której dostępne będą publikacje, dane i materiały o wszelkich aktywnościach podejmowanych w ramach działań równościowych w uczelni.

Gender Equality Plan jest wynikiem starań władz Politechniki Łódzkiej o zwiększanie świadomości znaczenia zagadnień równościowych. Wszystkie zaplanowane działania służyć będą temu, aby Politechnika Łódzka była jeszcze lepszym miejscem pracy i studiowania – dla całej społeczności naszej uczelni.