O krok bliżej do praktyki gospodarczej

27-05-2019

Politechnika Łódzka znalazła się w gronie 24 laureatów tegorocznej edycji konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0, w którym doceniono jej zaangażowanie w aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R oraz efektywne inicjowanie współpracy środowiska naukowego z przemysłem.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza z Częstochowy, a Politechnika Łódzka jest jego liderem. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Politechniki Łódzkiej jest Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii – Sekcja Transferu Technologii.

Wartość projektu to 1 098 426 zł.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 2.0, finansowanego ze środków europejskich przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Ma on również wzmocnić promowanie osiągnięć naukowych, zwiększając ich wpływ na rozwój innowacyjności, a także wzmocnić współpracę środowisk naukowych z otoczeniem gospodarczym.

Zarządzanie wynikami badań

Podejmowane w ramach programu inicjatywy wpisują się w jeden z głównych celów polityki naukowej i innowacyjnej w Polsce, czyli rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizację wyników prac B+R, co zostało wskazane m.in. w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020. Będą także poszukiwane podmioty zainteresowane wdrożeniem wyników badań naukowych przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

W ramach programu będą przygotowywane projekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierające analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wycenę praw własności przemysłowej.

Zarządzanie portfelem technologii

W programie pojawia się pojęcie zarządzania portfelem technologii. Obejmuje ono szereg działań dotyczących praktyki komercjalizacji badań w powiązaniu z potrzebami rynku. Wyniki badań będą analizowane pod kątem ich użyteczności praktycznej, a analiza rynku może służyć wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wprowadzona zostanie baza danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce wraz z analizą możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań przed ich opublikowaniem.

Co sprzyja komercjalizacji?

Będą prowadzone prace przedwdrożeniowe, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub prace dostosowujące wynalazek do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

Komercjalizacji będzie służyła również działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Przewidywany termin zakończenia projektu to 31 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w zakładce Transfer technologii - Inkubator innowacyjności 2.0.