Nowe projekty Erasmus+

08-11-2018

Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, PŁ wraz z partnerami zagranicznymi przystępuje do realizacji 5 projektów, które otrzymały dofinansowane w ramach programu Erasmus+ . Powstaną m.in. nowe narzędzia promujące mobilność studencką, kursy online oraz narzędzia rozwijające umiejętności niezbędne dla społeczeństwa informacyjnego.

Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Są to projekty 2 i 3-letnie o średniej wartości 300 tys. Euro dla Partnerstwa Strategicznego i 1 mln Euro dla Sojuszu na rzecz wiedzy.

Sojusze na rzecz wiedzy

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy uczelni i przedsiębiorstw zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA w Brukseli. W tym roku w skali całej Unii Europejskiej dofinansowano ich jedynie 30.

  • Do tej grupy należy projekt POWER - Placement opportunities with entrepreneurial reach koordynowany przez European University Foundation z siedzibą w Luksemburgu. Politechnika Łódzka jest jedną z 4 polskich uczelni wchodzących w skład zwycięskich konsorcjów.

Głównym celem projektu POWER jest utworzenie nowoczesnego narzędzia ICT, skierowanego do studentów, instytucji szkolnictwa wyższego, parków technologicznych i start-upów. Narzędzie to ma promować zagraniczne praktyki oraz ułatwić studentom wyszukanie startupu, w którym mogliby zrealizować staż lub praktykę.

W PŁ w projekt zaangażowane są: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Centrum Technologii Informatycznych (CTI) oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM). Zadania koordynują dr inż. Iwona Staniec oraz dr inż. Przemysław Sękalski.

Partnerstwa Strategiczne

Politechnika Łódzka jest również zaangażowana w 4 projekty typu Partnerstwa Strategiczne.

  • W projekcie ErasmusX - Online courses for mobile students zostaną przygotowane kursy online (w ramach Centrum E-learningu PŁ) dla studentów, którzy realizują cześć programu studiów za granicą.

Centrum Współpracy Międzynarodowej opracuje zasady uznawania efektów kształcenia takich kursów.

Koordynatorem projektu w PŁ jest dr. inż. Rafał Grzybowski, dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego. Liderem projektu jest University of Alcala w Hiszpanii.

  • Do studentów skierowany jest również projekt EU-CAB - Comparative analyses of European identities in business and every-day behaviour.

Jego głównym celem jest przeprowadzenie przez grupę studentów z Niemiec, Francji, Finlandii, Portugalii, Węgier i Polski badań z zakresu nauk społecznych. Studenci wraz z opiekunami naukowymi będą w czasie krótkich kursów zbierać i analizować dane w zakresie specyfiki zachowań codziennych i biznesowych w danym kraju. W rezultacie powstanie kompleksowa analiza porównawcza dotycząca wspólnej europejskiej tożsamości.

Konsorcjum koordynuje niemiecka uczelnia Duale Hochschule Baden-Württemberg. W PŁ nad przebiegiem prac czuwać będzie dr hab. Edyta Pietrzak z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Wsparcie administracyjne dla projektów ErasmusX oraz EU-CAB zapewnia Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM.

  • W ramach inicjatywy zatytułowanej FUTURE - Foster, multiply and connect adult education zaplanowana została wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami w zakresie edukacji cyfrowej. Stworzone zostaną narzędzia IT wspierające rozwój umiejętności nauczycieli i trenerów zaangażowanych w edukację dorosłych.

Koordynatorem głównym projektu jest European Digital Learning Network – Dlearn z Włoch, a w PŁ dr inż. Przemysław Sękalski z CTI.

  • Z kolei projekt RETROSTEM - Using retro gaming consoles to revive hands on play and promote STEM zakłada stworzenie narzędzi i materiałów szkoleniowych dla osób pracujących z dziećmi, wspierających ich w rozwijaniu u najmłodszych umiejętności STEM (z ang. science - nauki przyrodnicze, technology - technologia, engineering – inżynieria, math - matematyka). Umiejętności te są współcześnie - zdaniem specjalistów - niezwykle ważne w rozwoju krytycznego myślenia oraz innowacyjności.

Projekt koordynuje firma informatyczna Civic Computing Ltd. z Wielkiej Brytanii. W PŁ pracami kierować będzie dr inż. Przemysław Sękalski z CTI.

Zaproszenie do współpracy

Wszystkich pracowników PŁ zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach programu Erasmus+ zapraszamy do kontaktu z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM  - nr tel.: 638 38 72 (73), e-mail: eduprojects@info.p.lodz.pl. Oferujemy kompleksowe wsparcie polegające m.in. na prowadzeniu spotkań informacyjnych dedykowanych poszczególnym działaniom programu, pomocy w wypracowaniu założeń projektu oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymogami konkursowymi.