Nominacje profesorskie

06-12-2019

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 28 listopada nominacje profesorskie grupie naukowców, wśród których było troje z Politechniki Łódzkiej. Prof. Grażyna Budryn i prof. Elżbieta Klewicka z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności otrzymały tytuł w dziedzinie nauk rolniczych. Prof. Łukasz Albrecht z Wydziału Chemicznego otrzymał tytuł w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

12 grudnia nominację z rąk Prezydenta RP otrzymała prof. Joanna Kałużna-Czaplińska z Wydziału Chemicznego. Badaczka z Politechniki Łódzkiej jest profesorem w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Prof. Grażyna Budryn

 

Pani prof. Grażynie Budryn towarzyszył mąż Radosław Pani prof. Grażynie Budryn towarzyszył mąż Radosław

foto: Jakub Szymczuk KPRP

Jest absolwentką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ (1993 r.). Po studiach podjęła pracę w Instytucie Technologii i Analizy Żywności. Od 2018 r. jest jego dyrektorem. W roku 2006 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, a w 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Zainteresowania naukowe prof. Budryn obejmują wyodrębnianie i identyfikację prozdrowotnych składników żywności, określanie aktywności biologicznej nutraceutyków metodami kalorymetrycznymi i spektralnymi, zastosowanie składników bioaktywnych do żywności prozdrowotnej, zwiększanie ich zawartości w surowcach, stabilizację podczas przetwarzania i przechowywania żywności. W ramach konkursów finansowanych przez POIG, NCBiR i NCN zrealizowała 11 projektów naukowych, z których sześcioma kierowała. Współpracuje z ośrodkami zagranicznymi w Kanadzie, Hiszpanii i na Białorusi. Jest promotorem 3 doktorantów, z których jeden uzyskał już stopień doktora. Jej dorobek naukowy obejmuje 2 monografie, 4 rozdziały w monografii, 63 publikacje, w tym 51 listy filadelfijskiej, 6 patentów i 2 wdrożenia przemysłowe, a także wiele ekspertyz, opinii i recenzji dla instytucji finansujących badania, uczelni, sądów i przedsiębiorstw.

Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, oddział Łódź oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej. Jest także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego MNiSW ds. wspierania infrastruktury badawczej. Uczestniczyła w komitetach naukowych i organizacyjnych licznych konferencji międzynarodowych i krajowych. Działa na rzecz popularyzowania osiągnięć nauki prowadząc liczne wykłady dla Fundacji i Towarzystw.

 

Prof. Elżbieta Klewicka

Prof. Elżbieta Klewicka odbiera nominację z rąk Prezydenta RP Prof. Elżbieta Klewicka odbiera nominację z rąk Prezydenta RP

foto: Jakub Szymczuk KPRP

Od roku 1997 związana jest z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Zajmuje się mikrobiologią techniczną. Jej obszarami zainteresowań naukowych są: probiotyki, prebiotyki, mikrobiota jelitowa człowieka, żywność funkcjonalna oraz mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności. Stopień doktora habilitowanego w naukach technicznych uzyskała w roku 2012 w dyscyplinie biotechnologia.

W dorobku naukowym prof. Klewicka ma 150 publikacji. Sprawuje opiekę nad młodą kadrą naukową. Obecnie pod opieką ma 3 doktorantki.

Brała udział w warsztatach „Gut Microbiota” realizowanych w Holandii. Uczestniczyła w realizacji 11 grantów naukowych, dwukrotnie jako kierownik i w 5 pracach naukowo-badawczych wykonanych na zlecenie przemysłu. We współpracy naukowej prof. Klewickiej z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Wytwórnią Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie został opracowany i wdrożony preparat probiotyczny LATOPIC, przeznaczony do wspomagania terapii konwencjonalnej i profilaktyki w atopowym zapaleniu skóry u dzieci. Wynalazek ten jest chroniony patentem.

Prof. Elżbieta Klewicka jest recenzentem prac dla czasopism indeksowanych w bazach Scopus i WoS oraz ekspertem oceniającym dla NCN, NCBIR i CIOP-BiP.

Panu prof. Łukaszowi Albrechtowi towarzyszą: żona Anna oraz córki Hania (7 lat) i Małgosia (11 lat) Panu prof. Łukaszowi Albrechtowi towarzyszą: żona Anna oraz córki Hania (7 lat) i Małgosia (11 lat)

foto: Jakub Szymczuk KPRP

Prof. Łukasz Albrecht

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego. Studia w zakresie chemii związków biologicznie ważnych ukończył w 2004 roku. Pracę doktorską obronioną pięć lat później wyróżniono Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą firmy Sigma-Aldrich i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, a tytuł profesora cztery lata później, nie mając jeszcze 40 lat (rocznik 1980 ).

Staż podoktorski Łukasz Albrecht odbył, jako stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w zespole badawczym prof. Karla Ankera Jørgensena w duńskim Aarhus University.

Po ponad trzech latach - w roku 2013 r. - powrócił do Instytutu Chemii Organicznej PŁ. Grant uzyskany z NCBiR w ramach programu Lider pozwolił mu na stworzenie nowego zespołu badawczego zajmującego się tematyką katalizy asymetrycznej z wykorzystaniem chiralnych katalizatorów organicznych.

Jest współautorem ponad 80 publikacji w czasopismach z listy JCR i kilku rozdziałów w książkach. Jest promotorem dwóch zakończonych oraz sześciu otwartych przewodów doktorskich.

Prowadzone przez prof. Albrechta badania są związane z jednym z najważniejszych obecnie nurtów współczesnej chemii organicznej, czyli katalizą asymetryczną. Dotyczą syntezy i wykorzystania katalizatorów o ścisłe zdefiniowanej budowie przestrzennej. Zespół prof. Albrechta zajmuje się ich projektowaniem, modyfikacją i wykorzystaniem w syntezie związków biologicznie ważnych. Opracowywane rozwiązania mogą posłużyć jako innowacyjne narzędzia do przygotowywania nowych leków, pestycydów i innych związków organicznych o dużym znaczeniu utylitarnym.

Prof. Joanna Kałużna-Czaplińska

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego PŁ (1994 r.). W 1999 r. obroniła pracę doktorską, a w 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują bioanalitykę, metabolomikę, nutrimetabolomikę oraz wpływ diety i suplementacji na organizm człowieka.

Na zdjęciu z Prezydentem RP prof. Joanna Kałużna-Czaplińska znajduje się w otoczeniu Rodziny: męża Daniela, syna Wojciecha oraz mamy Jadwigi i taty Wojciecha Na zdjęciu z Prezydentem RP prof. Joanna Kałużna-Czaplińska znajduje się w otoczeniu Rodziny: męża Daniela, syna Wojciecha oraz mamy Jadwigi i taty Wojciecha

foto: KPRP

Prowadzi badania dotyczące zaburzeń metabolicznych współwystępujących w autyzmie i deficytów pokarmowych u dzieci autystycznych oraz osób z chorobą Parkinsona. We współpracy z polskimi archeologami próbuje odtworzyć dietę Słowian, badając organiczne pozostałości zachowane w naczyniach ceramicznych. W badaniach wykorzystuje techniki łączone, ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Jest współautorką ponad 80 publikacji w czasopismach z listy JCR i monografii oraz podręcznika: „Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych”. Jest promotorką trzech zakończonych oraz dwóch otwartych przewodów doktorskich. Otrzymała Nagrodę Rektora PŁ dla autora najlepszych publikacji naukowych (2014 i 2017 r.) oraz Nagrodę Rektora PŁ za interdyscyplinarne osiągnięcia naukowe (2011 r.)

Jest członkiem Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego oraz kierownikiem grupy badawczej Poland Chemistry and Nutrition Research Group, należącej do międzynarodowego stowarzyszenia Council for Nutritional and Environmental Medicine. Od 2006 r. jest organizatorką międzynarodowych konferencji chromatograficznych, na które zaprasza naukowców z całego świata. W 2019 r. zorganizowała najważniejszą chromatograficzną konferencję w Europie - 25th International Symposium on Separation Sciences pod auspicjami Central European Group for Separation Sciences, Komitetu Chemii Analitycznej PAN i Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

A prywatnie jest żoną i mamą, lubi poezję K. K. Baczyńskiego, uwielbia malarstwo Gustava Klimta i pisze bajki dla dzieci.