Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Jacka Sawickiego

19-01-2023

Prezydent Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa dr. hab. inż. Jackowi Sawickiemu z Wydziału Mechanicznego PŁ. Postanowienie zostało podpisane 21 grudnia 2022 roku.

 

 

Jacek Sawicki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego i specjalistą w inżynierii materiałowej. Szczególną wagę przywiązuje do prac o charakterze wdrożeniowym i współpracy z przemysłem. Jest autorem licencji i wdrożeń technologicznych oraz ekspertem przedwdrożeniowych audytów technologiczno-ekonomicznych. Jako współautor innowacyjnych rozwiązań otrzymał kilkadziesiąt medali i nagród za osiągnięcia wynalazcze. Prezes Rady Ministrów przyznał prof. Sawickiemu odznakę honorową „Za Zasługi Dla Wynalazczości” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w RP.

Praca badawcza

Główny obszar badań prof. Sawickiego to wykorzystanie metod numerycznych w inżynierii materiałowej, tworzenie algorytmów do przewidywania i minimalizacji odkształceń hartowniczych oraz systemy eksperckie do wspomagania, regulacji i zarządzania procesami technologicznymi. Ponadto opracowuje technologie wykorzystujące nowoczesne metody obróbki mechanicznej, cieplno-chemicznej i ubytkowej oraz druku 3D.

 

Prof. Jacek Sawicki Prof. Jacek Sawicki

foto: arch. prywatne

Kariera naukowa...

Prof. Sawicki pracuje w Politechnice Łódzkiej od 2001 roku, uzyskując stopień doktora w 2003 r., a doktora habilitowanego w 2013 r. Odbył staże w ECAM de Lyon (Francja) oraz w Technical University of Liberec (Czechy).

Ma w dorobku ponad 130 recenzowanych artykułów, ponad 80 współautorskich wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem 9 patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych. Skomercjalizował 5 rozwiązań w postaci sprzedaży licencji niewyłącznej.  Kierował 2 badawczymi grantami krajowymi, 6 zespołami w projektach unijnych POIR oraz uczestniczył w 20  innych projektach współfinansowanych ze środków europejskich, celowych i zamawianych.

Jest współwłaścicielem dwóch przedsiębiorstw spin-off Politechniki Łódzkiej: Hart-Tech Sp. z o.o. działającej w zakresie zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej oraz C CUBE P.S.A., której podstawą działalności są badania NDT materiałów kompozytowych.

i organizacyjna

Jest dyrektorem ds. kształcenia w Instytucie Inżynierii Materiałowej (od 2009 r.) i kierownikiem Zakładu Metod Numerycznych w Inżynierii Materiałowej (od 2014 r.). Drugą kadencję zasiada w Radzie Uczelni PŁ. Jest członkiem Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa i Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa. Przewodniczy radzie kierunku inżynieria materiałowa.