Nominacja profesorska dla dr hab. inż. Ireny Wasiak

19-01-2023

Prof. Irena Wasiak jest absolwentką Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie EEIA) i od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Elektroenergetyki naszej uczelni. W roku 1987 uzyskała stopień doktora, a w roku 2007 doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora otrzymała postanowieniem Prezydenta RP z 21 grudnia 2022 r.

 

Działalność naukowa…

Prof. Irena Wasiak prowadzi badania związane z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, a w szczególności sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną. Dotyczą one modelowania elementów sieci, oddziaływania OZE na pracę systemu elektroenergetycznego oraz zwiększenia efektywności pracy źródeł oraz poprawy jakości i niezawodności dostawy energii elektrycznej odbiorcom.

W dorobku naukowym ma ponad 130 publikacji, w tym 2 monografie i 5 rozdziałów w monografiach, artykuły w punktowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz referaty na recenzowanych międzynarodowych konferencjach naukowych.

Prof. Irena Wasiak Prof. Irena Wasiak

Prof. Wasiak kierowała zespołem uczestniczącym w 4 projektach międzynarodowych finansowanych w ramach V, VI i VII Programu Ramowego UE, poświęconych integracji źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym. Była także kierownikiem 4 projektów krajowych o podobnej tematyce, finansowanych przez KBN, MNiSzW i NCBiR oraz głównym wykonawcą w 3 kolejnych projektach.

Za najważniejszy uznaje udział w projektach międzynarodowych, który przyczynił się do powstania w Instytucie Elektroenergetyki Laboratorium Generacji Rozproszonej, unikatowej w skali kraju oraz wiodącej w skali europejskiej infrastruktury badawczej. Laboratorium to umożliwia prowadzenie badań naukowych oraz testujących w zakresie systemów generacji rozproszonej, a jednocześnie stanowi realnie funkcjonujący mikrosystem energetyczny, który dostarcza energię elektryczną i ciepło do budynków wydziału EEIA.

Prof. Wasiak odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Strathclyde w Glagow oraz wiele krótkotrwałych wizyt w ośrodkach naukowych w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Danii, Francji i Finlandii.

i organizacyjna

W latach 2002-2008 prof. Irena Wasiak była prodziekanem ds. studenckich na wydziale EEIA, a w latach 2013-2020 dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki. Od roku 2008 kieruje zespołem sieci elektroenergetycznych w tym Instytucie. Jest członkiem stowarzyszonym Sekcji Systemów Elektrotechnicznych Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i stowarzyszeń PTETiS i SEP. Została odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Działalność ekspercka

Jest członkiem Rady Naukowej ogólnopolskiej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej, ekspertem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w grupie „Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”. Na zaproszenie agencji rządu włoskiego ANVUR uczestniczyła, jako recenzentka prac dotyczących elektroenergetyki, w procesie oceny jakości badań naukowych prowadzonych na uniwersytetach i instytucjach naukowych Włoch. Jest członkiem komitetów naukowych i programowych międzynarodowych konferencji, członkiem Rady Programowej i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Electrical Power Quality and Utilisation – Journal”.