Nominacja profesorska

09-11-2021

Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr. hab. inż. Grzegorzowi Wielgosińskiemu z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Prof. Grzegorz Wielgosiński

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej PŁ. Po ukończeniu w 1979 r. studiów pracował w Instytucie Barwników i Produktów Organicznych. Z PŁ związany jest od 1994 r. Jest dziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Kieruje Katedrą Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

Prof. Grzegorz Wielgosiński Prof. Grzegorz Wielgosiński

foto: Jacek Szabela

Jest wybitnym specjalistą i ekspertem w zakresie ochrony powietrza i spalania odpadów. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na rozwiązywaniu problemów emisji toksycznych substancji i ich ograniczania. Jest autorem 6 monografii, 66 rozdziałów w monografiach, 130 publikacji w czasopismach, ponad 350 wystąpień na konferencjach naukowych oraz 12 patentów i 3 zgłoszeń patentowych oraz 2 Polskich Norm.

Był autorem planu gospodarki odpadami dla wielu województw, mi.in. łódzkiego oraz opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Zdrowia m.in. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych. Był biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Łodzi ds. ochrony środowiska.

Od 2009 r. jest ekspertem Waste-to-Energy Research and Technological Council Europe z siedzibą w Niemczech. Jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska O/Ł PAN od 2014 r., a od 2021 r. członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Komitetu Technicznego ds. ochrony powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zarządu Stowarzyszenia Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz członkiem - założycielem Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych oraz ekspertem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

Na PŁ był kierownikiem Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” i pełnomocnikiem rektora ds. wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz ds. gospodarki odpadami na uczelni.

Prof. Grzegorz Wielgosiński został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę.