Nagroda za doktorat

18-09-2018

Dr inż. Patrycja Baryła z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zdobyła Nagrodę Specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki (PKG) im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą, obronioną w 2017 roku pracę doktorską.

 

 

Nagroda ufundowana przez profesora Eugeniusza Dembickiego jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym raz w roku autorowi najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny geotechniki teoretycznej i stosowanej. Dr. Baryła odebrała nagrodę z rąk samego profesora Dębickiego w trakcie uroczystości zamknięcia XVIII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej.

Dr inż. Patrycja Baryła jest adiunktem w Katedrze Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej. Nagrodę uzyskała za pracę doktorską zatytułowaną The sand hydrophobized by alkoxysilane emulsions as an innovative material in geotechnics (Piasek hydrofobizowany emulsją alkoksysilanową jako innowacyjny materiał w geotechnice).

W nagrodzonej pracy doktorskiej laureatka podjęła się interdyscyplinarnego opisu nowej metody polepszenia właściwości piasku – hydrofobizacji. Jest to jakościowo nowa metoda uzyskiwania materiału hydrofobizującego, który tworzy obszar izolujący, a nie tylko warstwę, jak w dotychczasowej praktyce ochrony obiektów przed działaniem wody. Piasek hydrofobizowany - nowy materiał w geotechnice - może być stosowany, na przykład, do ochrony podziemnych części budynków posadawianych na terenach, na których przewiduje się okresowe podwyższenie poziomu wód gruntowych. W takim zastosowaniu, piasek hydrofobizowany pełni podwójną rolę – chroni przed działaniem wody i jednocześnie przenosi obciążenia z konstrukcji.

Zainteresowania naukowe dr Patrycji Baryły związane są ze złożonym opisem zjawiska zwilżalności oraz wpływu tego zjawiska na właściwości filtracyjne i wytrzymałościowe gruntów, a także z zastosowaniem nowatorskich metod wzmacniania gruntu. Obecnie dr inż. Patrycja Baryła zatrudniona jest jako postdoc w Politechnice Federalnej w Lozannie w Szwajcarii. W Laboratorium Mechaniki Gruntów EPFL, dr. Baryła bierze udział w europejskim projekcie BEACON, mającym na celu opis właściwości bentonitu – silnie ekspansywnej gliny, która będzie stosowana jako element repozytoriów w szwajcarskim metodzie składowania odpadów radioaktywnych

Doktor Baryła jest autorką 5 artykułów naukowych oraz zgłoszenia patentowego. Wyniki badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.