Nagroda Ministra Rozwoju dla architektów z PŁ

24-02-2020

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki - dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrodę przyznano za Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Posiadeł wodno–fabrycznych w Łodzi.

Dawne posiadła wodno-fabryczne są jednym z najważniejszych obszarów kształtujących tożsamość kulturową i przestrzenną Łodzi.

Od lewej na dole: dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza; od lewej na górze: mgr inż. arch. Małgorzata Marczewska, mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska, mgr inż. arch. Andrzej Makowski, mgr inż. arch. Piotr Świderski Od lewej na dole: dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza; od lewej na górze: mgr inż. arch. Małgorzata Marczewska, mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska, mgr inż. arch. Andrzej Makowski, mgr inż. arch. Piotr Świderski

foto: Aleksandra Gierko

Duże kubatury budynków poprodukcyjnych wzbogacone zabudową rezydencjonalną oraz domami robotniczymi reprezentują przekształcenia przestrzenne i rewolucję architektury przemysłowej XIX i XX wieku. Walory zabytkowe posiadeł podnoszą zachowane elementy infrastruktury technicznej oraz zieleń o dużej wartości przyrodniczej.

Opracowane dla tego obszaru plany zagospodarowania przestrzennego, wprowadziły oryginalne rozwiązania planistyczne wykorzystujące kulturowy i przyrodniczy potencjał miejsca. Prace projektowe poprzedzono szczegółową inwentaryzacją, waloryzacją elementów dziedzictwa przemysłowego i przyrodniczego oraz badaniami wartości zachowanych w strukturze miasta i taksonomią terenową. Przyjętym rozwiązaniom projektowym nadano charakter systemowy w skali całego miasta. Nagrodzone projekty stanowią pierwsze, tak szczegółowe współczesne opracowania planistyczne kształtujące podstawy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzające kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego dla poprzemysłowego obszaru w Łodzi o szczególnej tożsamości kulturowej.