Na rzecz kompleksowych badań przemysłowych

09-04-2019

Politechnika Łódzka po raz kolejny otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymał projekt Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej.

Umowę na dofinansowanie projektu między Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi i Politechniką Łódzką podpisał w styczniu rektor prof. Sławomir Wiak. Całkowita wartość projektu realizowanego do końca 2020 roku wynosi 6 776 000 zł.

Projektem kieruje prof. Renata Kotynia Projektem kieruje prof. Renata Kotynia

foto: Jacek Szabela

Ideą projektu jest realizacja kompleksowych badań przemysłowych w zakresie materiałów budowlanych, technologii ich wytwarzania, efektywności energetycznej obiektów, a także inteligentnego zarządzania obiektami budowlanymi. Cele te ma spełnić nowopowstałe i w pełni wyposażone Centrum Badawczo-Rozwojowego Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie. Partnerami w projekcie są: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Katedra Budownictwa Betonowego, Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich), Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Katedra Aparatów Elektrycznych) oraz Wydział Chemiczny (Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej). Wielopłaszczyznowa współpraca trzech wydziałów PŁ stworzy nowe możliwości badawczo-rozwojowe i usługowe dla szeroko pojętej branży budowlanej.

Po raz pierwszy w historii Politechniki Łódzkiej podjęto współpracę trzech silnych jednostek naukowo-badawczych, co będzie gwarancją wysokiej jakości interdyscyplinarnych przedsięwzięć wykraczających poza standardowe zapotrzebowania usługowe ogólnie pojętego budownictwa.

Motorem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie budownictwa są nowoczesne materiały budowlane o cechach odmiennych od tradycyjnych materiałów, a także materiały pochodzące z recyclingu, których wdrożenie otwiera nowe kierunki rozwoju budownictwa lekkiego, trwałego i efektywnego ekonomicznie. Daje to możliwość wdrażania niekonwencjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych, przy zastosowaniu systemów sterowania i zarządzania systemami HVAC (H-heating; V-ventilation; AC-Air Conditioning), telekomunikacyjnymi i informatycznymi, zwiększając przy tym bezpieczeństwo w pełni zintegrowanych, nowoczesnych obiektów infrastruktury budowlanej.

- Nadrzędnym celem Centrum ma być otwarcie uczelni na potrzeby przemysłu budowlanego na pograniczu dziedzin. Taka współpraca daje Politechnice Łódzkiej możliwość zwiększenia skali komercjalizacji technologii i rozwój know-how we współpracy z przemysłem – mówi rektor prof. Wiak.

Dotychczasowe doświadczenia badawcze i eksperckie jednostek zaangażowanych w realizację projektu, w połączeniu z rozbudową infrastruktury laboratoryjnej, staną się gwarancją wysokiej jakości badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz projektów aplikacyjnych ukierunkowanych na wdrożenia w przemyśle budowlanym.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ, która jest ekspertem w dziedzinie kompozytów polimerowych stosowanych w budownictwie, a ponad dwudziestoletnie doświadczenie uzyskała realizując projekty z zakresu PO IG oraz Polsko-Szwajcarskiego Projektu TULCOEMPA, realizowanego we współpracy z EMPA w Zurichu.

Realizację zadań w poszczególnych jednostkach nadzorują: prof. Sławomir Wiak (Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych), prof. Dariusz Gawin (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych), prof. Marek Lefik (Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich), prof. Piotr Borkowski (Katedra Aparatów Elektrycznych), prof. Dariusz Bieliński (Instytut Technologii Polimerów i Barwników).