Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

28-01-2020

Ponad 300 uczestników – reprezentantów uczelni z całego kraju – wzięło udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”, odbywającej się na Politechnice Łódzkiej i współorganizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy. Dyskutowano na szereg tematów ważnych dla poprawy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. W czasie pięciu sesji plenarnych i czterech sesji równoległych problematykę tę poruszali mówcy z Polski i zagranicy.

 

 

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. Marek Zagórski, minister cyfryzacji oraz prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecni byli także przedstawiciele władz miasta i regionu. Drugiego dnia gościem specjalnym była dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z raportu Study in Poland

Polska, zajmująca 29. pozycję na świecie pozostaje wciąż jednym z najmniej umiędzynarodowionych krajów Unii Europejskiej i OECD, choć nasz wskaźnik umiędzynarodowienia sukcesywnie rośnie. W roku akademickim 2018/2019 studiowało w Polsce ponad 78 tysięcy studentów zagranicznych ze 174 krajów. To o 7,5 proc. więcej przed rokiem. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy szacuje, że w tym roku liczba ta wzrośnie do 85 tysięcy. Jest to 10-krotnie więcej niż w roku 2005. Dominującą grupę na polskich uczelniach stanowią studenci z Ukrainy i Białorusi. Kolejne pozycje pod względem liczby studiujących obcokrajowców w Polsce zajmują Indie oraz Hiszpania.

Województwo łódzkie jest na 5. miejscu w Polsce pod względem liczby studentów obcokrajowców. Politechnikę Łódzką w tym zakresie wyprzedza wiele polskich uczelni. Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak mówił o stopniowym wzroście liczby zagranicznych studentów w naszej uczelni, podkreślając przy tym, że prestiżowi uczelni na międzynarodowej arenie ma służyć umiędzynarodowienie kadry i nawiązywanie kontaktów z wiodącymi szkołami wyższymi na świecie.

Dyskusje w gronie ekspertów

Co zrobić, aby nie tylko przyciągnąć wielu studentów, ale także sprawić, aby nasz kraj stał się atrakcyjny dla najlepszych kandydatów? Kierunkiem, który powinien promować Polskę na międzynarodowej arenie powinna stać się informatyka. O tym dyskutowano w czasie panelu Polska jako międzynarodowy HUB naukowy i edukacyjny w zakresie IT, w którym wziął udział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Minister podkreślił konieczność budowania silnych więzi uczelni z biznesem, tworzenia startupów generujących nowe pomysły i rozwijania m.in. sektora gier, stającego się jedną z polskich specjalności oraz sztucznej inteligencji i technologii związanych z 5G. Jednym z celów warunkujących sukces jest rozwijanie informatycznych talentów już na etapie początków nauki szkolnej, a nawet przedszkolnej. Służy temu m.in. projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, koordynowany przez PŁ.

Goszcząca w Łodzi dr Anna Budzanowska zwróciła uwagę, że umiędzynarodowienie jest priorytetem w działaniach ministra nauki i szkolnictwa wyższego, czego przykładem jest powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zdaniem minister Budzanowskiej Polska jest jednak nadal na etapie budowania prestiżu edukacji wyższej, dlatego konieczne jest m.in. prowadzenie programów zwiększających rozpoznawalność polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Z udziałem panelistów z zagranicy odbyła się dyskusja Kierunek: uczelnie europejskie – szanse i wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego prowadzona przez dr inż. Dorotę Piotrowską, prof. PŁ, dyrektor CWM PŁ. Nawiązywała ona do ogłoszonej przez prezydenta Emmanuela Macrona w 2017 roku inicjatywy powołania Uniwersytetów Europejskich. W pierwszym konkursie wybrano 17 Uniwersytetów Europejskich reprezentujących 114 uczelni z 24 krajów europejskich (są wśród nich polskie uniwersytety: Jagielloński, Warszawski, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdański i Opolski). Dyskutanci podkreślali, że te ponadnarodowe sojusze na rzecz nauki i kształcenia mają wykreować nową jakość szkolnictwa wyższego. O możliwościach ich rozwoju i własnych doświadczeniach mówili: prof. Josep Maria Garrell, rektor Ramon Llull University, prywatnej uczelni w Barcelonie, jednej z najbardziej innowacyjnych w Katalonii, Olga Wessels z biura Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (ECIU) w Brukseli oraz Christophe Paoli, attaché ds. współpracy naukowej z Ambasady Francji w Polsce.

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się także problemy szkół doktorskich, najnowsze trendy w e-marketingu, oraz promowanie na arenie międzynarodowej Nauk o zarządzaniu i jakości oraz kierunku zarządzanie jako specjalności polskiego szkolnictwa wyższego. Dzielono się dobrymi praktykami w procesach adaptacji studentów z zagranicy w nowym środowisku, doświadczeniami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz podkreślano konieczność wspierania procesów internacjonalizacji polskich uczelni przez instytucje rządowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne, partnerów społecznych i firmy.

Wydarzenia towarzyszące

Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyła się gala konkursów Interstudent i Gwiazdy Umiędzynarodowienia (więcej w artykule Nagrodzeni za międzynarodową współpracę).

Konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce” poprzedziło posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP oraz szkolenie Protokół dyplomatyczny w uczelniach i akademicki savoir-vivre. Równolegle trwało też posiedzenie Prezydium KRASP.

Wszystkie te wydarzenia okazały się organizacyjnym sukcesem Politechniki Łódzkiej, co podkreślono podczas zamknięcia zamykając spotkania. Uczestnicy zostali zaproszeni na kolejną konferencję do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.