Konferencja PULS-2018

26-10-2018

Jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w Politechnice Łódzkiej w 2018 roku była międzynarodowa konferencja PULS-2018 zorganizowana przez Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej PŁ. Spotkanie to, poświęcone badaniom szybkich procesów fizykochemicznych, przyciągnęło do naszej uczelni ponad 100 naukowców z 27 krajów.

 

 

Współczesne metody eksperymentalne pozwalają na obserwację szybkich reakcji chemicznych i procesów fizycznych zachodzących w czasach nano-, piko-, a nawet femtosekund (1 fs = 10-15 s). Szczególne znaczenie mają tu techniki laserowe oraz badania przy użyciu impulsów promieniowania jonizującego.

 prof. Mehran Mostafavi - University Paris-Sud (Francja) prof. Mehran Mostafavi - University Paris-Sud (Francja)

foto: Małgorzata Matusiak

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej PŁ (MITR PŁ) należy do wiodących ośrodków w świecie w dziedzinie tzw. radiolizy impulsowej – metody badawczej wykorzystującej ultraszybkie impulsy generowane w liniowym akceleratorze elektronów. Od ponad 30 lat Instytut organizuje konferencje PULS, które początkowo skoncentrowane były na badaniach metodą radiolizy impulsowej, ale z biegiem czasu przekształciły się w wydarzenia o znacznie szerszej tematyce dotyczącej kinetyki i mechanizmów różnorodnych procesów w chemii, fizyce i biologii.

Wykład prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego (Carnegie Mellon University, USA, i Politechnika Łódzka). Na zdjęciu również przewodniczący sesji prof. Mohamad Al-Sheikhly (University of Maryland, USA). Wykład prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego (Carnegie Mellon University, USA, i Politechnika Łódzka). Na zdjęciu również przewodniczący sesji prof. Mohamad Al-Sheikhly (University of Maryland, USA)

foto: Małgorzata Matusiak

Wybitni goście

Konferencja PULS-2018 miała charakter szczególny, mocno podkreślający jej interdyscyplinarność. Do współpracy zaproszono członków międzynarodowego środowiska naukowego o nazwie Reaction Kinetics in Condensed Matter, organizującego ważne sympozja o profilu teoretycznym. Do grona organizatorów dołączyli również naukowcy z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) w Warszawie, a wśród sponsorów znalazły się znane towarzystwa naukowe (Society for Free Radical ResearchEurope i Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Komitetem Organizacyjnym kierował dr hab. Mariusz Wójcik, prof. PŁ, we współpracy z prof. Krzysztofem Bobrowskim (IChTJ) oraz dr. hab. Piotrem Ulańskim, prof. PŁ. Konferencja odbywała się w terminie 2-7 września 2018 r.

prof. Prashant Kamat - Notre Dame University (USA) prof. Prashant Kamat - Notre Dame University (USA)

foto: Małgorzata Matusiak

Sesje tematyczne

Program konferencji obejmował 7 sesji tematycznych, w których do wygłoszenia referatów plenarnych zaproszono wybitnych przedstawicieli światowej nauki. W pierwszej sesji, poświęconej technikom eksperymentalnym, wykład wygłosił dr James Wishart z Brookhaven National Laboratory (USA), twórca jednego z pierwszych akceleratorów elektronów o rozdzielczości femtosekundowej.

Sesję drugą, o profilu radiacyjno-chemicznym, otworzył prof. Mehran Mostafavi z Uniwersytetu Paris-Sud (Francja) prezentując swoje przełomowe badania dotyczące szybkich procesów elektronowych w wodzie. Wśród innych wystąpień w tej sesji szczególne zainteresowanie przyciągnął prof. Yoichi Yoshida z Uniwersytetu w Osace (Japonia), który przedstawił koncepcję badań o rozdzielczości czasowej z zakresu attosekund (1 as = 10-18 s).

W kolejnej sesji, poświęconej fotofizyce, mieliśmy zaszczyt gościć prof. Prashanta Kamata z Notre Dame University (USA), który znany jest nie tylko z własnych osiągnięć naukowych, ale również jako edytor wiodących czasopism wydawanych przez American Chemical Society.

Sesję czwartą, o profilu biochemicznym, rozpoczął prof. Huang-Xiang Zhou z Uniwersytetu Illinois (USA), ekspert w dziedzinie chemii obliczeniowej białek i ich oddziaływań z mniejszymi cząsteczkami. Warto dodać, że przewodniczącym tej sesji był dr Attila Szabo z National Institutes of Health (USA) – jedna z najwybitniejszych postaci światowej chemii kwantowej.

Największą liczbę zgłoszeń konferencyjnych przyjęto do sesji poświęconej chemii wolnych rodników. Te indywidua chemiczne, charakteryzujące się obecnością tzw. niesparowanych elektronów, wykazują się dużą reaktywnością i uczestniczą w wielu podstawowych procesach biologicznych. Wykład plenarny w tej sesji przedstawił prof. Michael Davies z Uniwersytetu w Kopenhadze, a rolę przewodniczącego w świetny sposób wypełniła prof. Chantal Houee-Levin z Uniwersytetu Paris-Sud.

Sesja plakatowa. Na pierwszym planie (od lewej) prof. Wanvimol Pasanphan (Kasetsart University, Tajlandia) i prof. Chryssostomos Chatgilialoglu (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Włochy) Sesja plakatowa. Na pierwszym planie (od lewej) prof. Wanvimol Pasanphan (Kasetsart University, Tajlandia) i prof. Chryssostomos Chatgilialoglu (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Włochy)

foto: Małgorzata Matusiak

Kolejna sesja dotyczyła procesów kinetycznych w układach polimerowych. Uczestnicy konferencji zaszczyceni byli możliwością wysłuchania w tej sesji wykładu prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego, wybitnego chemika pracującego w Carnegie Mellon University (USA) oraz Politechnice Łódzkiej.

Ostatnia sesja konferencji, z wykładem plenarnym prof. Gleba Oshanina z Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu, poświęcona była w większości zagadnieniom o charakterze teoretycznym.

Obok wykładów plenarnych, w każdej z sesji prezentowano krótsze wykłady na zaproszenie oraz doniesienia ustne. Zorganizowana była również sesja plakatowa. We wszystkich sesjach godnie reprezentowani byli pracownicy i doktoranci z naszej uczelni.

A wieczorem…

Głównym punktem programu towarzyskiego konferencji był uroczysty obiad we wnętrzach Pałacu Poznańskiego połączony ze zwiedzaniem Muzeum m. Łodzi. Wieczorami dyskusje przenosiły się do ogródków przy ulicy Piotrkowskiej, czemu sprzyjała dobra pogoda.

Organizatorzy konferencji wyrażają wdzięczność JM Rektorowi PŁ oraz władzom dziekańskim Wydziału Chemicznego za wsparcie tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się również dyrekcji Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ za umożliwienie organizacji konferencji we wnętrzach IFE, które świetnie spełniają wymagania tego rodzaju imprez naukowych oraz za życzliwą pomoc w trakcie konferencji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową konferencji: https://puls.p.lodz.pl.