Dyskusje rektorów

31-10-2018

Politechnika Łódzka gościła Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Spotkanie poświęcone było między innymi zmianom związanym z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki oraz innowacyjnym projektom rozwijającym badania i kształcenie.

 

 

W dyskusji z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Piotrem Müllerem rektorzy omawiali aktualne problemy związane ze szkolnictwem wyższym. W ministerstwie trwają prace zespołu wdrożeniowego, trwają też konsultacje rozporządzeń. Wiceminister podkreślił jednak, że nie przewidywana jest nowelizacja ustawy.

O Konstytucji dla Nauki

Wśród poruszanych tematów, jakie zrodziły się wraz z wejściem nowego prawa są m.in. zapisy dotyczące algorytmu podziału środków finansowych oraz ewaluacja. Rektorów ucieszyła informacja o odejściu od ograniczenia do 20 proc. czasopism spoza dyscypliny, w których publikacje będą wliczane do oceny. Za istotną zmianę w nowym algorytmie finansowym, zgodnie z którym uczelnie będą otrzymywały pieniądze w formie subwencji a nie dotacji, uznaje się, że od stycznia 2019 roku pieniądze będą przekazywane „na pracownika” bez względu na to w jakiej części etatu jest on zatrudniony. Jest to szczególnie ważne dla uczelni technicznych, które zatrudniają praktyków, najczęściej z uwagi na ich czasowe możliwości, na ułamku etatu. - Nam wydaje się, że praktyczne wdrożenia – a nie tylko teoria - są ważnym elementem; czymś, co wyróżnia politechniki. To nie jest gorsze od publikacji w najlepszych czasopismach naukowych, czasami jest nawet ważniejsze, bo przynosi konkretne efekty dla społeczeństwa, a nie tylko dla światowej nauki – zaznaczył Piotr Müller w z rozmowie dziennikarzami.

 

Od lewej: wiceminister Piotr Müller oraz rektorzy: prof. Tadeusz Słomka, prof. Tadeusz Więckowski, prof. Sławomir Wiak i prof. Marek Tukiendorf Od lewej: wiceminister Piotr Müller oraz rektorzy: prof. Tadeusz Słomka, prof. Tadeusz Więckowski, prof. Sławomir Wiak i prof. Marek Tukiendorf

Wokół rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych (z września 2018 r.) dyskusje cały czas trwają, nie inaczej było w czasie posiedzenia KRPUT. Rektorzy dzielili się swoimi opiniami i obawami. M.in. są oni zdania, że składnik kadrowy w algorytmie obowiązującym po roku 2019 nie powinien odwzorowywać stanowisk, ale uwzględniać stopnie i tytuły naukowe. Wiceminister Piotr Müller przyznał, że jest to jeden z dylematów, który musi zostać rozstrzygnięty, podobnie jak kwestia przypisania wag pracownikom z zagranicy.

Dyskusja o zapisach Konstytucji dla Nauki była ożywiona, a rektorzy mieli nie tylko wiele pytań do przedstawicieli ministerstwa, ale także wzajemnie do siebie. - Na uczelniach trwają intensywne prace. Niezmiernej wagi dla przyszłości uczelni nabiera jej statut. Wydziały przestają być podstawowymi jednostkami organizacyjnym, trzeba rozstrzygnąć dyscypliny w uczelni, które będą ewaluowane, zastanowić się nad tym jak rozwiązać przepływ finansów – tych problemów jest wiele. Spotkania rektorów są więc niezwykle owocne i twórcze – mówi gospodarz spotkania rektor PŁ prof. Sławomir Wiak.

Umiędzynarodowienie i biznes

Szefowie uczelni debatowali również o tym, jak skutecznie angażować otoczenie biznesowe w proces kształcenia, a także o instrumentach i systemach ochrony własności przemysłowej. Wysłuchali informacji o programie pilotażowym dotyczącym rekrutacji kandydatów z Indii na studia w Polsce. Zasady oraz ideę tej inicjatywy, organizowanej pod patronatem KRASP, przedstawiła Politechnika Opolska, której rektor prof. Marek Tukiendorf jest przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Do angażowania otoczenia biznesowego w proces kształcenia nawiązywało wystąpienie poświęcone projektowi Universality prowadzonemu w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgodnie z jego ideą, prowadzący zajęcia dydaktyczne angażują do współpracy firmy informatyczne, tak aby studenci rozwiązywali realne zadania praktyczne.

Wśród zaproszonych na KRPUT gości była prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, która przedstawiła pozycję Polski, w tym polskich uczelni na światowej mapie patentowania. Zachęcała rektorów do korzystania z różnych instrumentów i systemów ochrony własności przemysłowej dla rozwoju polskiej nauki.

 

W drugim dniu obrad W drugim dniu obrad

foto: Ewa Chojnacka

Propozycje Politechniki Łódzkiej

Z bardzo dużym zainteresowaniem rektorów spotkały się wątki przedstawione przez Politechnikę Łódzką. Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr inż. Dorota Piotrowska zaciekawiła tematem flipped education (edukacji odwróconej do tradycyjnego kształcenia), czyli nowoczesnego nauczania wykorzystującego współczesne technologie mulimedialne, skoncentrowanego na rozwoju kreatywności studentów i pobudzającego ich ciekawość oraz rozwój kompetencji. Ten model wprowadzany jest w IFE PŁ, a uczelnia chętnie podzieli się przemyśleniami na ten temat.

Z kolei dr Rafał Grzybowski, dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego przedstawił platformę webinariów Politechniki Łódzkiej. Udostępnia ona wirtualną aulę dla 500 słuchaczy i dziesięć 50-osobowych wirtualnych sal seminaryjnych. Nawiązując do już zdobytych w tym zakresie doświadczeń i możliwości, rektor prof. Sławomir Wiak zaproponował utworzenie konsorcjum nazwanego Polski Webinar Akademicki, co spotkało się z dużym zainteresowaniem rektorów.

Równie ciekawe oraz inspirujące było wystąpienie dr. hab. inż. Sławomira Hausmana, dziekana Wydziału EEIA, przygotowane wspólnie z dr hab. Katarzyną Paprzycką-Hausman, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Poświęcone ono było wyzwaniom i zagrożeniom przy tworzeniu czasopism i ewaluacji w kontekście interdyscyplinarności badań.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jest stowarzyszeniem rektorów 22 uczelni technicznych w Polsce oraz 6 uczelni stowarzyszonych istniejącym od 1989 r. W kadencji 2016-2020 przewodniczy jej rektor AGH w Krakowie prof. Tadeusz Słomka.