Diamentowy Grant dla chemika

11-09-2018

Siódmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant został rozstrzygnięty na początku lipca. Jednym ze stypendystów jest Marek Moczulski, absolwent studiów pierwszego stopnia, wyróżniony w roku akademickim 2016/2017 tytułem studenta roku Wydziału Chemicznego PŁ.

O wysokie stypendium na badania starało się 214 wnioskodawców. Diamentowy Grant trafił do 80 studentów, w tym do 13 w naukach ścisłych. Marek Moczulski otrzyma 220 tysięcy zł na badania związane z nowym podejściem foto- i organokatalitycznym w syntezie związków biologicznie ważnych.

O projekcie prowadzonym pod opieką dr. hab. Łukasza Albrechta, prof. PŁ z Instytutu Chemii Organicznej mówi - W badaniach zostanie wykorzystane kilka narzędzi związanych z nowoczesną chemią organiczną, w tym: fotokataliza, organokataliza oraz reakcje kaskadowe.

Fotokataliza aktywizuje cząsteczki przy udziale światła. Jedną z odmian fotokatalizy jest kataliza fotoredoks, w której wykorzystuje się cząsteczki (np. barwniki organiczne) zdolne do absorbcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego. Zaabsorbowana energia jest ,,przenoszona” do substratów, które w kolejnym etapie ulegają reakcjom chemicznym niedostępnym bez udziału światła.

Organokataliza wykorzystuje z kolei cząsteczki organiczne jako promotory wybranych reakcji. Katalizatorami są cząsteczki organiczne o małej masie molowej. Zaletami tej metody są: duża dostępność organokatalizatorów, niska toksyczność oraz odporność na wilgoć i tlen.

Reakcje kaskadowe są to transformacje, podczas których tworzą się przynajmniej dwa nowe wiązania węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom (np. tlen, siarka, azot). Zaletami tej techniki są: większa wydajność syntezy związków o dość złożonej strukturze z prostych odczynników, zmniejszenie kosztów syntezy oraz ilości generowanych odpadów.

Połączenie tych trzech innowacyjnych technik w planowanym przedsięwzięciu projektowym pozwoli na efektywne otrzymywanie biologicznie ważnych związków, które są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu (np. farmaceutycznym, spożywczym czy agrochemicznym).

 

Marek Kazimierz Moczulski jest studentem V roku na kierunku chemia. Studia inżynierskie na technologii chemicznej ukończył w 2017 roku. W roku akademickim 2016/2017 został wyróżniony tytułem Studenta Roku Wydziału Chemicznego. W pracy inżynierskiej wykonanej pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Albrechta, prof. PŁ opracował nowatorską metodę syntezy biologicznie ważnych tetrahydro-1,2-oksazyn. Przeprowadzone badania niosą ze sobą bardzo duże walory poznawcze, a także praktyczne, ponieważ heterocykliczne elementy strukturalne obecne są m.in. w farmaceutykach lub środkach ochrony roślin. Tym samym budzą one duże zainteresowanie przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Wyniki pracy inżynierskiej zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Organic and Biomolecular Chemistry i były finansowane z programu Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inż. Marek Moczulski jest także współautorem publikacji w Organic Letters. Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach krajowych i międzynarodowych.