Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków

07-06-2017

V Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki wybrał nowe władze.

Gości oraz uczestników zjazdu powitał przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków PŁ (SW PŁ) mgr inż. Julian Bąkowski. Do sali widowiskowej przybyły osoby znaczące w życiu miasta i regionu. Na honorowych miejscach zasiedli m.in.: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego (oboje są absolwentami PŁ), Jolanta Chełmińska, była wojewoda i Honorowy Członek Stowarzyszenia. Obecne były władze uczelni: rektor prof. Sławomir Wiak, prorektorzy, dziekani, kanclerz, a także byli rektorzy, Honorowi Członkowie SW PŁ - profesorowie Jan Krysiński i Stanisław Bielecki.

Zjazdowi przewodniczył dr inż. Piotr Górski. Jedną z pierwszych decyzji Zjazdu była zmiana w Statucie likwidująca słowo „krajowy” w nazwie Zjazdu, gdyż – jak argumentowano - mamy absolwentów na całym świecie.

Absolwenci z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia rektora prof. Sławomira Wiaka, który przedstawił najnowsze dokonania Politechniki Łódzkiej oraz podejmowane przez władze wyzwania. Mówił też o roli absolwentów i wzajemnej potrzebie utrzymywania więzi. – Absolwenci są grupą, która swoimi karierami i aktywnością najlepiej może lobbować na rzecz Politechniki Łódzkiej – podkreślał.

Refleksje po 18 latach 

Przewodniczący Julian Bąkowski po 18 latach kierowania Stowarzyszeniem Wychowanków, mimo zachęt płynących ze strony wielu osób, postanowił odpocząć.

Chcę zakończyć moją rolę, gdy Stowarzyszenie kwitnie – argumentował. – Przez minione kadencje pracowałem ze wspaniałymi ludźmi. Byłem człowiekiem z zewnątrz, dyrektorem firmy a nie pracownikiem uczelni, ale udało nam się przez wszystkie lata stworzyć wspólnotę wokół celów, jakie sobie stopniowo wytyczaliśmy.

Jakie były najważniejsze zadania i najmilsze sukcesy?

Pierwszym pomysłem, którego realizacja wspaniale się rozwinęła były doroczne sesje Stowarzyszenia. Ich różnorodna i aktualna tematyka przyciągała absolwentów, władze miasta i regionu oraz przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Sesjom towarzyszyły spotkania towarzyskie, na których odświeżano wspomnienia i snuto plany.

Ważną inicjatywą Stowarzyszenia jest nagroda dla najlepszego absolwenta PŁ. Do tej pory przyznano ją 21 osobom. – W 2005 roku wprowadziliśmy nadawanie Złotych Dyplomów, wręczyliśmy ich już 1802 – przy tym zasługi jej pomysłodawcy prof. Janusza Szoslanda. Z każdym rokiem rośnie liczba wręczanych dyplomów, przybywa bowiem wydziałów, które dochowały się wychowanków po 50 latach od ukończenia studiów. Julian Bąkowski skierował apel do dziekanów, aby Złote Dyplomy wręczać w czasie immatrykulacji.

W swoim wystąpieniu przewodniczący podkreślał starania SW PŁ związane z honorowaniem wybitnych postaci życia naukowego. Ważną inicjatywą, która zakończyła się sukcesem jest powstanie w nowym centrum Łodzi placu nazwanego imieniem Janusza Szoslanda. – Nasza działalność integrująca środowiska nauki i biznesu na rzecz miasta i regionu została wyróżniona przyznaniem Stowarzyszeniu Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi. Kończąc wystąpienie ustępujący przewodniczący życzył, aby działania Stowarzyszenia Wychowanków PŁ zostały wzbogacone o nowe inicjatywy - bo kontynuacja oznacza zastój – a Politechnice Łódzkiej jak najczęściej powodów do dumy z sukcesów naukowych i dobrze wykształconych inżynierów.

Chwile wzruszeń 

Marszałek Witold Stępień zwracając się do uczestników Zjazdu wyraził zadowolenie, że dla absolwentów jest tak ważna idea łączenia nauki z biznesem, a prezydent Hanna Zdanowska podkreślała znaczenie współpracy z uczelniami i ich absolwentami dla prestiżu i postrzegania miasta.

Rektor prof. Sławomir Wiak w imieniu Senatu wręczył przewodniczącemu SW Julianowi Bąkowskiemu odznakę Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej. Ustępujący Zarząd podziękował swojemu szefowi listem gratulacyjnym oraz bukietem kwiatów.

Cztery osoby otrzymały godność Członka Honorowego SW PŁ. Do grona szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia dołączyli: prezydent Hanna Zdanowska, prof. Sławomir Wiak, dr inż. Hanna Morawska-Koraszewska oraz doc. Janusz Lipiński. Tytuł ten otrzymał także, ale już po wyborze nowych władz Stowarzyszenia, Julian Bąkowski, co było zaskoczeniem i niespodzianką dla wyróżnionego.

W czasie Zjazdu wręczono kilkudziesięciu osobom Złote Dyplomy.

Nowe władze SW 

Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia. Ustępujący przewodniczący Julian Bąkowski zarekomendował na swojego następcę Jacka Szera, dotychczasowego wiceprzewodniczącego.  – Zawsze mogłem liczyć na jego pomoc i wsparcie, mimo, że miał wiele innych obciążających obowiązków poza uczelnią. Nowego przewodniczącego wybrano zdecydowana większością głosów.

Do Zarządu Głównego weszli jako wiceprzewodniczący: Agnieszka Mrozek i Piotr Górski, a także Piotr Słoma – sekretarz, Ewa Chojnacka – zastępca sekretarza, Maciej Pospiech – skarbnik i jako członkowie: Zdzisław Czaplicki, Włodzimierz Fisiak, Hubert Gęsiarz, Marek Golubiewski, Konrad Jarno, Andrzej Jopkiewicz, Hanna Morawska-Koraszewska, Jolanta Prywer, Adam Rylski, Wiesław Walczak, Grzegorz Żyżyński.

Relacja w TVP Łódź