Wspomnienie: Profesor Maria Kamińska 1939-2018

18-09-2018

Pani Profesor należała do pokolenia pierwszych absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej (dziś jest to Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska). Całe Jej życie zawodowe i działalność naukowa związane były z tym wydziałem.

Tu w roku 1962 uzyskała tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego, na tym wydziale napisała i obroniła pracę doktorską w roku 1971, uzyskała habilitację w roku 1993 i tytuł profesora w roku 2002. W ciągu 55 lat pracy wychowała kilka pokoleń inżynierów i doktorów. Zawsze cierpliwa, skrupulatna i pracowita, z wielkim zaangażowaniem prowadziła wykłady z konstrukcji betonowych, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.

Profesor Maria Kamińska była dziekanem Wydziału BAIŚ Profesor Maria Kamińska była dziekanem Wydziału BAIŚ

Począwszy od badań drgań własnych zginanych elementów żelbetowych, poprzez technologię cienkościennych elementów żelbetowych, aż po prace eksperymentalne, dotyczące belek żelbetowych częściowo sprężonych, słupów, węzłów i ram - w Jej dorobku pojawiały się zagadnienia, którymi zbudowała wysoką pozycję Katedry Budownictwa Betonowego PŁ w polskiej nauce. Jej najważniejsze prace poświęcone były nieliniowej analizie żelbetowych elementów prętowych. Zainteresowania badawcze Pani Profesor po habilitacji rozwijały się w kierunku żelbetowych elementów z betonów wysokiej wytrzymałości oraz nowoczesnych technik wzmacniania elementów betonowych za pomocą materiałów kompozytowych.

Kierowała czterema grantami, które dotyczyły tej tematyki. Najważniejszy projekt naukowy, którego była autorką i kierowniczką, to grant zatytułowany: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Był to ogromny, ambitny, wieloletni projekt badawczy, wzięło w nim udział 10 politechnik i ośrodków naukowych z całego kraju. Przyniósł on Wydziałowi (którego dziekanem była wówczas Pani Profesor) rolę i znaczenie lidera tego konsorcjum naukowego.

Pani Profesor była prodziekanem ds. nauki w dwóch kadencjach, w latach 1999 – 2005, a w latach 2005-2008 sprawowała funkcję dziekana. To za Jej kadencji Wydział uczynił ogromny skok jakościowy w swoim rozwoju. Decydującej poprawie uległa infrastruktura dydaktyczna i badawcza Wydziału poprzez znaczące zakupy aparatury, a przede wszystkim dzięki remontowi i modernizacji budynków.

Przede wszystkim jednak Pani Profesor Maria Kamińska była osobą odważną, konsekwentną i niezwykle życzliwą ludziom. Była opiekunką wielu karier pracowniczych i naukowych. Jej życzliwości doświadczaliśmy wszyscy. Pozostawiła na Wydziale osoby, dla których Jej opieka była ważnym doświadczeniem życiowym, zrodziła wdzięczność i sympatię.

Odeszła od nas 3 lipca. Na zawsze zapamiętamy Jej zaangażowanie, pracowitość, odwagę podejmowania wielkich planów i niezwykłą życzliwość.

                                                                                                                                                                              W imieniu przyjaciół z Wydziału