W Radzie NCBR

27-01-2023

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda powołał 32 członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jedną z osób, które zasiadły w radzie jest mgr inż. Włodzimierz Fisiak, kanclerz Politechniki Łódzkiej.

Rada Centrum jest ciałem doradczym i opiniotwórczym wypowiadającym się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Na etapie projektu opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania dyrektora na temat działalności Centrum.

Akt powołania Akt powołania

Mgr inż. Włodzimierz Fisiak jest w grupie 10 przedstawicieli środowisk społeczno – gospodarczych i finansowych. Będzie pracował w komisji ds. realizacji innych zadań Centrum. Zadaniem tej komisji jest przygotowywanie projektów opinii Rady w sprawach realizacji zadań NCBR spoza obszaru strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu.