Tydzień Jakości Kształcenia

18-06-2018

Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) to wspierana przez władze uczelni nowa inicjatywa Samorządu Studenckiego PŁ skierowana do środowiska akademickiego.

Impulsem do jej podjęcia jest przekonanie, że jakość kształcenia może być budowana z zaangażowaniem wszystkich osób biorących udział w procesie kształcenia.

Tydzień Jakości Kształcenia, obejmował cykl wydarzeń promujących kulturę jakości kształcenia w PŁ. Pozwoliły one zapoznać się z różnymi aspektami i problemami zapewnienia jakości kształcenia. Stały się świetną platformą do dzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym zakresie.

Dzień pierwszy

Cykl otworzyła prelekcja Co to jest jakość kształcenia? (dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia), po której odbyła się debata Czy walka o jakość kształcenia w uczelniach wyższych ma sens? W panelu wzięli udział: prof. Grzegorz Bąk - prorektor ds. kształcenia, dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ - prorektor ds. studenckich, dr inż. Michał Gajdzicki - prodziekan ds. kształcenia Wydziału BAIŚ oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego PŁ Dominik Leżański. W dyskusji mówiono o roli studenta w hospitacjach, liczbie terminów zaliczeń, procesie ankietyzacji, czy też przekazywaniu wiedzy między prowadzącymi zajęcia.

Dzień drugi

W drugim dniu TJK odbyły się warsztaty prowadzone przez dr inż. Agnieszkę Mrozek, kierowniczkę Działu Kształcenia, obejmujące tematykę związaną z budowaniem karty przedmiotu, odpowiednim formułowaniem efektów kształcenia oraz doborem właściwych metod kształcenia i weryfikacji. Wiedza wyniesiona z tych warsztatów jest użyteczna dla lepszego rozumienia procesu kształcenia. Wykład związany z weryfikacją efektów kształcenia przedstawił doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego i wieloletni propagator nowych metod i podejścia projakościowego w kształceniu. Ostatnim punktem programu było szkolenie Aspekty prawne w procesie kształcenia poprowadzone wspólnie przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego oraz władz uczelni.

Dzień trzeci

Program wypełniły prelekcje: Indywidualizacja procesu kształcenia (dr inż. Andrzej Romanowski, prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału EEIA) oraz Studia dualne, poruszająca ważny temat w kontekście planowanych zmian w procesie kształcenia (dr inż. Anna Stankiewicz-Mróz, prodziekan ds. edukacji Wydziału ZiIP, na którym taki model kształcenia już funkcjonuje). Ostatnie wydarzenie Problem solver, czyli jak rozwiązać kłopoty na uczelni przybliżało codzienne problemy studiowania na PŁ, które omawiali przedstawiciele Komisji ds. Kształcenia SS PŁ.

Dzień czwarty

Kolejny dzień TJK otworzyła dyskusja o kształceniu w formule Open Space, podczas której omawiano istniejące mechanizmy, a także wypracowywano takie, które w przyszłości mogą zostać wcielone w życie. Tydzień Jakości Kształcenia zakończył wykład Akredytacje, (dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej). W podsumowaniu udział wzięli przedstawiciele władz uczelni, studentów oraz przedstawicieleiSS PŁ.

Podsumowanie

Tydzień Jakości Kształcenia (21-24 maja 2018) to pierwsze wydarzenie, wspierające wymianę poglądów i spostrzeżeń dotyczących problematyki jakości kształcenia na forum ogólnouczelnianym. Mamy głęboką nadzieję, że zapoczątkowana szeroka dyskusja prowadzona przez nauczycieli akademickich i studentów będzie trwała, a jej efektem stanie się dalszy wzrost kultury jakości kształcenia w naszej uczelni.