Studia podyplomowe dla GDDKiA

08-07-2019

Studia podyplomowe Nowoczesne Budownictwo Mostowe zostały zorganizowane dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziału Łódzkiego przez Katedrę Geotechniki i Budowli Inżynierskich. Po trzech semestrach zajęć odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

 

 

Organizatorzy studiów zaprosili na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska słuchaczy oraz znamienitych gości: mgr inż. Agatę Duraj - zastępcę dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, prof. Wojciecha Radomskiego - byłego wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dr. inż. Michała Gajdzickiego - prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia oraz dr. inż. Marka Wojciechowskiego - byłego przewodniczącego OŁ Polskiego Komitetu Geotechniki.

W czasie uroczystości studenci Wydziału BAIŚ zaprezentowali osiągnięcia KN Momencik w międzynarodowych konkursach optymalnego konstruowania mostów w małej skali, z materiałów takich jak: stal czy papier.

Studia podyplomowe zrealizowano podczas 25 zjazdów. Słuchacze w czasie wykładów, seminariów, laboratoriów i wykonując projekty, pogłębiali wiedzę z projektowania, budowy i eksploatacji mostów żelbetowych, sprężonych, zespolonych i stalowych, a także z zastosowania współczesnych metod geodezyjnych w inżynierii lądowej oraz wykorzystania CAD i BIM w mostownictwie. Przypomniane zostały zasady mechaniki zginania i skręcania. Efektem studiów było 10 prac dyplomowych dotyczących najnowszych technologii budowy obiektów mostowych oraz ich modernizacji i utrzymania.