Rewitalizacja miast

23-05-2017

Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki będą wspólnie kształcić na kierunku Rewitalizacja miast, interdyscyplinarnych studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Umowę w obecności prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej podpisali rektorzy - prof. Sławomir Wiak (PŁ) i prof. Antoni Różalski (UŁ) oraz dziekani: dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) i dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ).

Rewitalizacja miast jest pierwszym i unikatowym w Polsce kierunkiem kształcenia, o dużym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.

Od lewej: dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ, prof. Sławomir Wiak, prof. Antoni Różalski i dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ. Od lewej: dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ, prof. Sławomir Wiak, prof. Antoni Różalski i dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

foto: Filip Podgórski

Korzyści dla miasta

Jak podkreśliła prezydent Zdanowska cele przyjęte przez organizatorów studiów są zbieżne z celami miasta, które wdraża programy rewitalizacyjne, mające ożywić tkankę miejską. Proces rewitalizacji nie dotyczy wyłącznie Łodzi, ale wielu miast czy terenów popegeerowskich i zdaniem prezydent eksperci mający szeroką wiedzę w tej dziedzinie są bardzo potrzebni.

Prof. Różalski, rektor UŁ zwracał uwagę na aspekt rewitalizacji społecznej. Mówił, że ważna jest nie tylko modernizacja infrastruktury, ale także kompleksowe rozwiązania społeczne, które uczynią lepszym życie mieszkańców na rewitalizowanych obszarach.

Podpisaniu umowy towarzyszyło spotkanie z mediami. Podpisaniu umowy towarzyszyło spotkanie z mediami

foto: Filip Podgórski

Współpraca pomiędzy łódzkimi uczelniami

Rektor PŁ, prof. Wiak akcentował konsolidację celów towarzyszącą nowo powstałemu kierunkowi, co jest zgodna z trendami współczesnej edukacji wyższej, dlatego zdaniem rektora podpisanie umowy jest ważnym momentem dla obu uczelni oraz dla Łodzi. Zwrócił też uwagę, że wśród kadry znajdą się osoby już doświadczone w problemach rewitalizacji, co jest wyrazem zacieśniania współpracy pomiędzy uczelniami a przedstawicielami praktyki gospodarczej.

W umowie zapisano, że Politechnika Łódzka (Wydział BAIŚ) jest jednostką wiodącą, odpowiedzialną za sprawy organizacyjne, natomiast ustalenia ze strony Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone są przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (w imieniu trzech wydziałów: Nauk Geograficznych; Zarządzania; Nauk o Wychowaniu).

Rekrutację organizuje PŁ. W najbliższym naborze planuje się przyjąć 60 osób. Absolwent kierunku studiów Rewitalizacja miast otrzyma wspólny dyplom, sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką.

Rewitalizacja techniczna i społeczna 

Absolwent pięciosemestralnych studiów będzie potrafił nie tylko analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, ale także wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania.

 

 

 

 

linki do informacji

w TVP Łódź

w TV TOYA