Przyjaźń sprawdzona przez lata

29-05-2018

Nie ma nic silniejszego niż przyjaźń, sprawdzona przez lata. Tak stało się między Politechniką Łódzką a Nowogrodzkim Uniwersytetem Państwowym im. Jarosława Mądrego. Współpraca pomiędzy dwiema szkołami wyższymi trwa już 50 lat. Dla jej uczczenia, uczelnie postanowiły przeprowadzić wzajemne wizyty.

 

Нет ничего более крепкого, чем дружба, проверенная годами. Именно такая сложилась между Лодзинским техническим университетом и Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого. В этом году сотрудничеству двух высших школ исполняется 50 лет. Отметить эту внушительную дату университеты решили взаимными визитами.

 

Z okazji Tygodnia Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet w Nowogrodzie gościł delegacje zagraniczne od 14 do 17 maja 2018 r. Jedną z najbardziej honorowanych gości była delegacja Politechniki Łódzkiej z rektorem prof. Sławomirem Wiakiem na czele, który występował zarówno na otwarciu tego wydarzenia, jak i w ramach konferencji naukowej na temat trendów w szkolnictwie wyższym.

 

С 14 по 17 мая 2018 года Новгородский университет принимал заграничные делегации в рамках Недели международного сотрудничества. Одними из самых почетных гостей была делегация Лодзинского технического университета во главе с ректором Славомиром Виаком, который, кстати говоря, выступал как на открытии данного мероприятия, так и в рамках научной конференции о тенденциях в высшем образовании.

 

Delegacja PŁ w NovGU Delegacja PŁ w NovGU

Znaczenie pamiętnej daty podkreślono uroczystym spotkaniem poświęconym pięćdziesięcioleciu współpracy. W ramach tego spotkania polscy i rosyjscy uczestnicy wspominali szczególne chwile ze wspólnej historii. Tytuł «Zasłużony dla NovGU» nadano czterem pracownikom PŁ (dwie osoby otrzymały te tytuły zaocznie). Gotowość do dalszych wspólnych działań, potwierdziły podpisane umowy o współpracy w dziedzinie technologii medycznych.

 

Подчеркнуть важность памятной даты решили Торжественным мероприятием, посвященным 50-летию сотрудничества. В рамках этой встречи российские и польские коллеги вспомнили особо памятные моменты сотрудничества, отметили знаками «Заслуженный работник НовГУ» четверо польских коллег (еще двоим были присуждены данные звания заочно), а также подтвердили серьезные намерения дальнейшего сотрудничества подписанием договора о сотрудничестве в области медицинских технологий.

 

Podpisane umowy o współpracy w dziedzinie technologii medycznych Podpisane umowy o współpracy w dziedzinie technologii medycznych

W wydarzeniu wziął udział Wicekonsul RP Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polski w Sankt-Petersburgu. Na podkreślenie zasługuje to, że oprócz części oficjalnej i uroczystej, program wizyty delegacji PŁ w Nowogrodzie obejmował elementy kulturowe: zwiedzanie klasztoru Jurijewskiego, pustelni Peryńskiej, Jarosławowo Dworiszcza oraz udział w imprezie zorganizowanej przez studentów Angoli.

 

Важно отметить, что на мероприятии присутствовал вице-консул Республики Польша Генерального Консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. Также важно подчеркнуть, что помимо официальной и торжественной частей, программа пребывания делегации ЛТУ в НовГУ включала в себя насыщенную культурную составляющую – это и посещение Юрьевского монастыря, и Перынского скита, и Ярославова дворища, а также мероприятия, организованного студентами из Анголии.

Spotkanie ze studentami z Angoli Spotkanie ze studentami z Angoli

Delegacja NovGU złożyła wizytę w PŁ w dniach od 23 do 26 maja. Głównym celem wizyty był udział w uroczystym posiedzeniu Senatu PŁ, podczas którego dyrektorowi Instytutu Kształcenia Medycznego Nowgorodzkiego Uniwersytetu Państwowego prof. Wiktorowi Robertowiczowi Weberowi nadano tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Promotor prof. Paweł Strumiłło odczytał laudację, w której podkreślił zasługi profesora Webera dla nauki, a także dla wieloletniej współpracy PŁ i NovGU.

 

На прошлой неделе с 23 по 26 мая состоялся ответный визит делегации НовГУ до ЛТУ. Основная цель – присуждение директору Института медицинского образования НовГУ профессору Виктору Робертовичу Веберу звания «Почетный доктор ЛТУ». Основные мероприятия состоялись 24 мая во время Торжественного заседания Сената ЛТУ. Промотер присуждения данного почетного звания профессор Павел Струмилло зачитал лаудацию профессору Веберу, в которой подчеркивал заслуги последнего для науки в целом, а также для многолетнего сотрудничества между НовГУ и ЛТУ.

Delegacja NovGU na spotkaniu po uroczystym posiedzeniu senatu PŁ Delegacja NovGU na spotkaniu po uroczystym posiedzeniu senatu PŁ

Treść dyplomu honorowego w języku łacińskim odczytał dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki prof. Sławomir Hausman.

W kolejnych dniach pobytu w Łodzi delegacja NovGU odwiedziła niektóre wydziały i obiekty Politechniki Łódzkiej. Pozwoli to na dokładne określenie kolejnych wspólnych projektów. Podobnie jak w przypadku delegacji PŁ, gościom z Nowogrodu przygotowano bogaty program kulturalny między innymi spacer ulicą Piotrkowską, jedną z najbardziej znanych ulic w Europie, odwiedzanie pięknych parków oraz wielu zabytkowych willi, z których część należy do Politechniki Łódzkiej.

 

Почетную грамоту профессору Веберу на латинском языке оглосил декан факультета Электротехники, электроники, информатики и автоматики профессор Славомир Хаусман. В последующие дни делегация посетила некоторые факультеты и объекты университета, чтобы можно было более конкретно обозначить дальнейшие совместные проекты. Как и в ситуации с делегацией ЛТУ, гости из Новгорода насладились насыщенной культурной программой – прогулкой по одной из самых знаменитых пешеходных улиц в Европе Петрковской, посещением прекрасных парков, а также ряда исторически вилл, часть которых приналдежит Лодзинскому техническому университету.