Projekt e-CLOSE wystartował!

29-03-2021

Politechnika Łódzka koordynuje projekt, którego celem jest zwiększenie poziomu interakcji pomiędzy studentami i prowadzącymi zajęcia oraz wzmocnienie motywacji studentów podczas edukacji online. Partnerami w tych działaniach są uczelnie z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. 

 

 

Szkoły wyższe to jeden z bohaterów najbardziej dotkniętych walką z pandemią Covid 19. W pierwszej odsłonie tej walki, w marcu 2020 roku, uczelnie nie zawsze były w stanie przejść natychmiast na kształcenie synchroniczne, czyli realizowane w czasie rzeczywistym. Aby zapewnić studentom dostęp do jakiejkolwiek formy edukacji, wielu wykładowców przesyłało studentom materiały w sposób asynchroniczny, nie wymagający wspólnej pracy i kontaktu w danych ramach czasowych. Spowodowało to dość drastyczne ucięcie bezpośredniej interakcji i relacji pomiędzy nauczycielem a studentem. Niestety, stało się to początkiem pewnego pasywnego trendu w sposobie uczenia się i korzystania z edukacji na poziomie wyższym.

Wyzwania kształcenia online

Druga odsłona walki z Covid-19, rozpoczęta w październiku 2020 roku, przyniosła nowe kreatywne pomysły w zakresie możliwych metod i technik kształcenia na odległość. Jednakże, pomimo ogromnego zaangażowania kadry akademickiej i znaczącej poprawy zaplecza technologicznego niezbędnego do kształcenia online na uczelniach europejskich, nadal widoczne są pewne wyzwania natury technologicznej, społecznej i psychologicznej.

Pandemia i przejście do świata wirtualnego, spowodowały zamknięcie się studentów za zasłoną ekranu komputera. Często towarzyszy temu spadek motywacji do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Jednym z dominujących wyzwań stało się więc nawiązanie dynamicznej interakcji między nauczycielem i studentem, tak ważnej dla efektywności procesu kształcenia. 

logo projektu logo projektu

Na rzecz interakcji 

Wychodząc naprzeciw wspomnianym problemom uczelnie: Politechnika Łódzka, University of Applied Sciences in Saarbrücken (Niemcy), University of Alcalá (Hiszpania) i University of Aveiro (Portugalia) postanowiły połączyć siły, by opracować i wdrożyć kompleksowe rozwiązania zwiększające poziom interakcji uczeń-nauczyciel. Celem jest też wzmocnienie motywacji studentów podczas edukacji zdalnej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i narzędzi informatycznych. 

Przez najbliższe dwa lata, projekt zatytułowany A model for Interactive (A)Synchronous Learning in Online STEM Education e-CLOSE będzie stanowił forum do wymiany tych doświadczeń. Jest to projekt złożony w ramach akcji programu "Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego". Dofinansowanie w wysokości niemal 300 tysięcy euro przyznane Politechnice Łódzkiej na realizację tego zadania jest najwyższe, jakie przyznano 24 projektom w rozstrzygniętym w lutym konkursie. 

Politechnika Łódzka, reprezentowana przez Centrum Współpracy Międzynarodowej pełni w tym projekcie rolę koordynatora, a liderem jest dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM. 

Spodziewane wyniki

Projekt zakłada realizację wielu ciekawych rezultatów. Poza wymianą dobrych praktyk i pomysłów, partnerzy wspólnie wypracują konkretne rozwiązania i narzędzia dla kadry akademickiej, wspierające dydaktyczną pracę wirtualną.

Projekt bardzo mocno nawiązuje do europejskich trendów rozwoju kompetencji XXI w., ale również do nakierowania procesu kształcenia na wspieranie Zrównoważonych Celów Rozwoju (Sustainable Development Goals jest ustalonym przez ONZ kompleksowym planem rozwoju dla świata z perspektywą do 2030 r.).

Zaproponowane w projekcie rozwiązania łączą nieoczywiste obszary takie jak np. gamifikacja i teoria inteligencji wielorakiej dr Howarda Gardnera (specjalisty w dziedzinie psychologii kognitywnej, uczenia się).

Jednym z najbardziej atrakcyjnych wyzwań projektu będzie opracowanie wirtualnego systemu nadawania mikrokwalifikacji (microcredentials), które student będzie mógł zdobywać dodatkowo w trakcie procesu edukacji wyższej.

Studenci są bardzo ważną częścią projektu. Zostaną zaproszeni do eksperymentalnego zadania polegającego na wcieleniu się w rolę mentora dla swoich nauczycieli z zakresu nowoczesnych narzędzi i komunikatorów wirtualnych (tzw. reversed mentoring). 

Jednym z punktów wieńczących projekt będzie szkoła letnia w bazie Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej na Mazurach. Studenci i kadra z czterech partnerskich uczelni będą zdobywać umiejętności (badges) nad pięknymi mazurskimi jeziorami. Będzie to też wspaniała okazja do międzynarodowej promocji tej niezwykłej, żeglarskiej odsłony Politechniki Łódzkiej.