Program badawczo-dydaktyczny w CJ PŁ

08-02-2018

Zespół wykładowców Centrum Językowego PŁ: Adrianna Kozłowska, Elżbieta Krawczyk, Joanna Miłosz-Bartczak, Magdalena Nowacka, Iwona Wróblewska (w kolejności alfabetycznej) został zakwalifikowany do programu badawczo-dydaktycznego realizowanego przy współpracy z amerykańską organizacją ETS (Educational Testing Service).

Program jest skierowany do nauczycieli akademickich oraz trenerów szkół językowych na całym świecie, prowadzących intensywne nauczanie języka angielskiego w środowisku akademickim.

Na wybór zespołu z PŁ, spośród ogromnej liczby aplikacji z całego świata, miał wpływ między innymi fakt, że reprezentuje on instytucję spełniającą wysokie wymagania dotyczące programów i poziomu kształcenia języka angielskiego w środowisku akademickim oraz standaryzacji oceniania i testowania.

 

ETS = poprawa jakości kształcenia przez właściwe ocenianie

Educational Testing Service to światowy lider, oferujący liczne programy testowe, wspierany przez American Council on Education. ETS wyznacza standardy oceny kompetencji językowych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć statystyki i psychometrii, a jego misją jest promowanie wysokiej jakości kształcenia charakteryzującego się równym, sprawiedliwym i prawidłowym ocenianiem oraz propagowanie równego dostępu do kształcenia i profesjonalnego rozwoju ludzi na całym świecie.

ETS przyznaje, między innymi, certyfikat TOEFL iBT®, dokument uznawany przez światowe uniwersytety przy ubieganiu się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim. Test sprawdza umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania, rozpoczynając od poziomu średniozaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1) i jest w całości przeprowadzany w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu.

 

Chcemy się doskonalić

Głównym powodem, dla którego aplikowaliśmy do ww. programu była potrzeba potwierdzenia, czy kształcenie w ramach przedmiotu Biznesowy Angielski dla Inżynierów w IFE spełnia wymagania programowe oraz potrzeba rzetelnego pomiaru przyrostu kompetencji językowych studentów przy założonych efektach kształcenia - wyjaśniają członkinie zespołu projektowego.

Program będzie realizowany w trzech etapach: styczeń-luty 2018, czerwiec-lipiec 2018, wrzesień 2019. Na każdym z nich studenci IFE przystąpią do testu TOEFL iBT® przeprowadzanego online. Wyniki testów będą poddane wnikliwej analizie, a wnioski pozwolą określić obszary kształcenia wymagające poprawy i dalszego rozwoju. Na podstawie tych badań zostaną opracowane nowe programy kształcenia języka angielskiego, które pozwolą na jeszcze lepsze przygotowanie studentów do studiowania w zagranicznych uczelniach. Wnioski zapewnią niezbędną informację o poziomie kształcenia potrzebną Centrum Językowemu, IFE, a także lektorom prowadzącym zajęcia językowe w naszej uczelni.

 

Po raz pierwszy

Pierwszy sprawdzian odbył się w dniach 22-24 stycznia 2018 r. Wtedy to 167 studentów pierwszego roku studiów I stopnia w IFE przystąpiło do czterogodzinnego pre-testu, który został przeprowadzony w trzech pracowniach komputerowych IFE oraz w sali Centrum E-Learningu mieszczącej się w budynku Biblioteki PŁ. Zarówno studenci, jak i członkowie zespołu projektowego z niecierpliwością oczekują wyników. Należy podkreślić, że to pierwszy raz, kiedy CJ PŁ przystąpiło do światowego programu badawczego, dzięki któremu wszyscy studenci pierwszego roku IFE będą trzykrotnie przetestowani przez zewnętrzną instytucję.

 

Pomogli nam

Otrzymanie grantu oraz jego realizacja nie byłyby możliwe bez wydatnej pomocy władz naszej uczelni, dyrekcji Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, dyrekcji Centrum E-Learningu, zespołu informatyków IFE, Centrum Językowego oraz Centrum E-learningu.

Szczególne podziękowania kierujemy także do studentów IFE, którzy wykazali się ogromnym zrozumieniem dla celu realizowanego programu i wszyscy, zgodnie z opracowanym harmonogramem, przystąpili do wymagającego i czasochłonnego pierwszego testu.