Politechnika Łódzka. Nauczanie zdalne w czasie epidemii w liczbach

17-04-2020

Artykuł przedstawia dane liczbowe ilustrujące znaczący wzrost wykorzystania narzędzi do zdalnego kształcenia: platformy WIKAMP,  platformy Webinariów PŁ, usług MS Teams oraz ruchu w komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. Przeanalizowany został czas od 8 marca 2020 do 5 kwietnia 2020 r.

 

Uczelnia zapewnia bazę w postaci trzech uzupełniających się narzędzi. Mamy więc platformę Webinaria PŁ dedykowaną do prowadzenia wykładów i seminariów, platformę zdalnego nauczania WIKAMP dedykowaną dla e-learningu asynchronicznego oraz pakiet usług chmurowych Office365, z których szczególnie MS Teams jest wykorzystywany do pracy grupowej i projektowej ze studentami. Narzędzia te są zintegrowane i doskonale się uzupełniają. Bardzo wielu pracowników dostrzega szerokie spektrum możliwości, wybierając te mechanizmy, które wydają im się najbardziej przyjazne w ich działalności dydaktycznej. Materiały dla studentów są udostępniane zarówno na platformie WIKAMP, jak i w chmurze Microsoft. To nauczyciel decyduje jakich narzędzi użyć, a pomysłów jest bez liku. Najczęściej dostrzegany scenariusz to prowadzenie wykładów poprzez Webinaria, umieszczanie nagrań z tych wykładów w chmurze Microsoft i udostępnianie ich w MS Teams celem przedyskutowania na żywo, a także na platformie WIKAMP - obok innych materiałów - jako podstawy do samodzielnego uczenia się, zdawania testów, itp.

Platforma WIKAMP

Całkowita liczba wywołań funkcji platformy przez zalogowanych użytkowników w okresie od 8 marca 2020 do 5 kwietnia 2020 to 9 139 520 (dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy)!

Ilość danych umieszczonych na platformie w badanym okresie jest równa ilości danych zgromadzonych przez minione trzy lata!

Wzrost zapotrzebowania na usługi platformy mierzony ilością wywołań sumowanych tygodniowo pokazuje wykres:  

. .

Usługi poczty elektronicznej

Całkowita liczba korespondencji e-mail w systemie pocztowym PŁ w okresie od 8 marca 2020 do 5 kwietnia 2020 to 3 051 300 (trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy)!

Wzrost zapotrzebowania na usługi e-mail mierzony liczbą wiadomości sumowanych tygodniowo pokazuje wykres:

. .

Platforma Webinariów PŁ

Całkowita liczba przeprowadzonych webinariów, w większości dwugodzinnych wykładów, w okresie od 8 marca 2020 do 5 kwietnia 2020 to 2 042 (dwa tysiące czterdzieści dwa), a łączna ilość godzin tych webinariów to 4 096 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć)

Wzrost zapotrzebowania na usługi webinariów mierzony liczbą wiadomości sumowanych tygodniowo pokazuje wykres:

. .

Usługi MS Teams

Całkowita liczba przeprowadzonych spotkań MS Teams, w okresie od 8 marca 2020 do 5 kwietnia 2020 to 29 917 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset), a łączna ilość wiadomości Teams-czat to  33 1778 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt)

Wzrost zapotrzebowania na usługi MS Teams mierzony liczbą wiadomości sumowanych tygodniowo pokazuje wykres:

. .

Podsumowanie

Dzięki poczynionym wcześniej inwestycjom, Politechnika Łódzka posiadała w momencie wybuchu epidemii zarówno bardzo sprawnie działającą i przetestowaną infrastrukturę, jak i kadrę dobrze wyszkoloną w zakresie metod i technik kształcenia na odległość. Posiadane zasoby sprzętowe pozwoliły na ciągłe skalowanie infrastruktury informatycznej. Dzięki temu wszystkie wymienione w opracowaniu platformy i narzędzia funkcjonowały i funkcjonują nieprzerwanie, a czas reakcji systemów nie zmienił się. Użytkownicy nie dostrzegają opóźnień związanych z funkcjonowaniem infrastruktury PŁ.

Od momentu zawieszenia zajęć w tzw. bezpośrednim kontakcie, Centrum E-Learningu PŁ uruchomiło codzienne cykle szkoleniowe i konsultacje dla nauczycieli akademickich w trybie webinariów. Zainteresowanie było bardzo duże. W pierwszym tygodniu w codziennych wieczornych sesjach doszkalających uczestniczyło 400-500 nauczycieli. Codzienne konsultacje były równie oblegane. Do pracowników Centrum E-Learningu dołączyła grupa najbardziej doświadczonych wykładowców, posiadających certyfikaty kompetencji w zakresie e-learningu, świadcząc pomoc dla swoich mniej doświadczonych kolegów.

W efekcie już po pierwszym tygodniu około 80 proc. przedmiotów było z powodzeniem prowadzonych w trybie zdalnym. Proces ten trwa do dnia dzisiejszego.