PKA wyróżniła

28-09-2018

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym PŁ.

Kierunek prowadzony jest na pierwszym i drugim stopniu studiów, w języku polskim i w języku angielskim w ramach programów Mechanical Engineering and Applied Computer Science oraz Advanced Mechanical Engineering.

Komisja wyróżniająco oceniła aż pięć kryteriów oceny programowej, spośród ośmiu przyjętych przez PKA.

Jako spełnioną w stopniu ponadprzeciętnym oceniono koncepcję kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni. W procesie kształcenia wyróżniająco oceniono także jego program, możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, umiędzynarodowienie, a także kadrę dydaktyczną oraz infrastrukturę.

W opinii ekspertów PKA: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnej. Podkreślono szeroką inżynierską i specjalistyczną wiedzę absolwentów, którą zdobywają w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki projektowania, konstruowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń.

Mechanika i Budowa Maszyn to drugi kierunek, po Inżynierii Materiałowej prowadzonej również przez Wydział Mechaniczny, z oceną wyróżniającą PKA na Politechnice Łódzkiej.