Ochrona znaku towarowego

21-05-2019

W lutym 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, dotycząca procedury przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. Prawo to trwa 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (UP).

Przedłużenie na kolejny dziesięcioletni okres następuje wyłącznie po wniesieniu opłaty za dalszy okres ochrony. Przed nowelizacją ustawy przedsiębiorca sam musiał pamiętać o terminie przedłużenia ochrony znaku, w przeciwnej sytuacji ochrona wygasała i taki znak mogła zgłosić inna firma.

Obecnie, właściciel znaku będzie informowany przez UP RP o zbliżającym się terminie przedłużenia prawa ochronnego, minimum pół roku przed upływem okresu ochrony. W informacji wskazany będzie m.in. numer prawa ochronnego, data wygaśnięcia oraz informacja, jak przedłużyć prawo na znak towarowy. Przedłużenie jest odnotowywane przez UP w rejestrze znaków towarowych i publikowane w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Ze strony internetowej UP można pobrać formularz o przesyłanie e-powiadomień, jako e-mail lub sms. Jeżeli wskaże się obie drogi, Urząd wysyłać będzie tylko e-mail, jako szerszą formę komunikacji. Na formularzu można wskazać dowolną liczbę numerów praw z rejestracji lub zgłoszeń znaków, których e-powiadomienia będą dotyczyć.