Nagroda Prezesa Rady Ministrów

24-08-2017

Dr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów. W ten prestiżowy sposób została doceniona jego praca doktorska zatytułowana Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów, która powstała pod opieką dr. hab. inż. Przemysława Perlikowskiego, prof. PŁ.

Przed rokiem młody naukowiec został stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały przyznane za rok 2016 rok. Na liście laureatów znaleźli się autorzy 25 najlepszych rozpraw doktorskich, 10 wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz 3 zespoły nagrodzone za osiągnięcia naukowo-techniczne i 6 naukowców o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym.