Luka pokoleniowa – problem dla uczelni i biznesu

26-02-2024

Coraz bardziej zaawansowany wiek kadry naukowej pracującej w uczelni i brak młodych ludzi zainteresowanych pracą akademicką może, w nieodległej perspektywie, doprowadzić do zmniejszenia się liczby studentów. W ślad za tym będzie też mniej specjalistów niezbędnych dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

 

Niezwykle ważny i pilny do rozwiązania problem luki pokoleniowej w kształceniu kadr IT był tematem dyskusji panelowej zorganizowanej przez Łódzki Klaster ICT we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim.

Na spotkaniu w Sali Senatu Politechniki Łódzkiej rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik we wprowadzającym wystąpieniu, przedstawił dane o wynagrodzeniach nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie informatyków i zestawił je z wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach IT. Dysproporcje w wynagrodzeniach są ogromne od 3000 w przypadku pracowników na początku kariery do ponad 20 tysięcy dla profesorów i ekspertów IT w biznesie.

Rektor zauważył, że „w murach uczelni mamy inteligencje naturalną – ale już wkrótce może zabraknąć kadr, które powinny uczyć sztuczną inteligencję”.

 

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik Rektor prof. Krzysztof Jóźwik

foto: Barbara Konarzewska

Dane pokazują dysproporcje w wynagrodzeniu Dane pokazują dysproporcje w wynagrodzeniu

W dyskusji moderowanej przez dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii UŁ udział wzięli: prof. PŁ Andrzej Romanowski, prorektor ds. kształcenia, Grzegorz Trzciński, Technology Business Development & Site Manager Łódź w Eviden GDC (przewodniczący Komitetu Sterującego Łódzkiego Klastra ICT) oraz Marek Walczak, Program Manager w HARMAN Connected Services (przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Kształcenia Łódzkiego Klastra ICT).

Dyskusja, w której uczestniczyli i przysłuchiwali się przedstawiciele kilkudziesięciu firm z regionu łódzkiego, dotyczyła m.in. kluczowych przyczyn powstawania luki pokoleniowej, w tym atrakcyjności pracy na uczelniach. Praca na uczelni i w firmach daje szereg możliwości: realizację ciekawych projektów, zagraniczne delegacje i kontakty międzynarodowe. Jednak nieatrakcyjne (w porównaniu do przemysłu) – a wręcz irracjonalnie niskie (!) wynagrodzenia naukowców powodują dramatyczny spadek liczby nowych nauczycieli akademickich.

Paneliści: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska i Grzegorz Trzciński Paneliści: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska i Grzegorz Trzciński

foto: Barbara Konarzewska

Konsekwencje takiej sytuacji będą widoczne już wkrótce - brak kadry na uczelniach przełoży się na zmniejszenie liczby absolwentów kierunków IT niezbędnych dla gospodarki. Lukę pokoleniową w specjalnościach ICT należy traktować jako „bombę demograficzną z opóźnionym zapłonem”.

Ogólny wniosek z debaty to konieczność zwiększenia budżetu dla szkolnictwa w Polsce, tak aby zniwelować lukę pokoleniową i uniknąć negatywnej selekcji do zawodów nauczycielskich. Konieczne jest zbliżenie poziomu wynagrodzeń w IT w uczelniach i firmach, by ograniczyć odpływ z uczelni do szeroko pojętego biznesu.

Propozycje rozwiązań problemu

Panel dyskusyjny był wstępem do burzliwej dyskusji, w której głos zabrali reprezentanci przedsiębiorstw i łódzkich szkół wyższych. Omówiono propozycje systemowe uzdrowienia sytuacji, jak np. odprowadzenie niewielkiej części podatków CIT od firm IT lub PIT pracowników IT funkcjonujących na obszarze województwa/miasta bezpośrednio do uczelni działających na tym terenie. Inną opcją mogłoby być przekazanie do uczelni pewnej części podatku od dochodów informatyków z przychodów z praw autorskich i pokrewnych.

W dyskusji moderowanej przez dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską udział wzięli: Grzegorz Trzciński, prof. PŁ Andrzej Romanowski oraz Marek Walczak W dyskusji moderowanej przez dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską udział wzięli: Grzegorz Trzciński, prof. PŁ Andrzej Romanowski oraz Marek Walczak

foto: Anna Dąbrowska-Wosiak

Dodatkowo, pojawił się pomysł na  „Solidarity Payment” dla uczelni - mechanizm płatności solidarnościowej stosowanej przez FIFA. Jest to system ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika płacony do klubu, w którym piłkarz się kształcił do 23. roku życia.

W czasie debaty poruszono również działania doraźne, do realizacji lokalnie w krótkim czasie. Możliwymi do wdrożenia rozwiązaniami jest chociażby pozyskanie do prowadzenia dydaktyki np. przedmiotów projektowych z IT, specjalistów zatrudnionych w przedsiębiorstwach, czy wsparcie samorządów, które mogą wynajmować naukowcom lokale mieszkalne z zasobu miasta po preferencyjnych stawkach.

Ważny jest też problem postrzegania Łodzi jako miasta atrakcyjnego do życia. Dyskutowano także możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy łódzkim biznesem a uczelniami, zarówno projektowej, jak i w obszarze kształcenia.

W dyskusji podkreślano, że zaproponowane działania wspierające uczelnie/pracowników uczelni należy traktować jako inwestycje, bez których wkrótce załamie się dotychczasowy model rozwoju gospodarczego w naszym kraju, a przedsiębiorstwa IT wobec braku wykształconych kadr, przeniosą swoje miejsca pracy poza Polskę.