Kierunek: internacjonalizacja

28-02-2018

Podczas spotkania szkoleniowego koordynatorów programu Erasmus+ oraz wydziałowych koordynatorów ds. internacjonalizacji nakreślona została długofalowa strategia umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej.

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ zorganizowało w Spale w dniach 15-17 lutego spotkanie wyjazdowe, którego głównymi założeniami były: podsumowanie obecnego stanu internacjonalizacji Politechniki Łódzkiej, określenie nowych zasad realizacji procedur programu Erasmus+ oraz podział kluczowych ról w zakresie dalszego umiędzynarodowienia naszej uczelni. Wszystko to dla głównego celu, jakim jest zwiększenie międzynarodowego prestiżu PŁ. To właśnie powstałe w 2017 roku CWM stało się jednostką odpowiedzialną za integrację wszelkich procesów, dotyczących współpracy naszej uczelni z partnerami zagranicznymi. Uporządkowany podział zadań i skupienie strategicznych działań pod egidą jednej instytucji umożliwi stworzenie środowiska przyjaznego studentom z innych krajów, a także pozwoli wzmocnić markę Politechniki Łódzkiej na arenie międzynarodowej.

Starania o akredytacje międzynarodowe

Podczas pierwszego dnia spotkania, po prezentacji dyrektor Doroty Piotrowskiej, uczestnicy zostali zapoznani ze strukturą wewnętrzną CWM. Przedstawiono dotychczasowe sukcesy i dalsze dążenia uczelni w obszarze akredytacji i rankingów międzynarodowych. We wrześniu 2017 roku Politechnika Łódzka, jako jedna z 12 polskich uczelni, znalazła się w międzynarodowym rankingu The Times Higher Education World University Ranking. Dodatkowo, złożonych zostało aż 12 wniosków o akredytacje, co daje nam status najbardziej aktywnej w tej dziedzinie uczelni technicznej w Polsce. PŁ rozpoczęła już, między innymi, starania o prestiżową amerykańską akredytację ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology) dla 4 programów studiów prowadzonych w języku angielskim, o europejski certyfikat EUR-ACE Label, przyznawany przez ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) oraz o akredytację instytucjonalną EUA-IEP (European University Association, Institutional Evaluation Programme). Pomimo skomplikowanego i długotrwałego procesu aplikacji, jest o co walczyć. Dzięki akredytacjom oraz zaistnieniu w prestiżowych rankingach, dyplom PŁ stanie się rozpoznawalny za granicą, a uczelnia będzie bardziej atrakcyjna dla zagranicznych partnerów – zarówno ze świata szkolnictwa wyższego, jak i z obszaru biznesu. Projekt „Akredytacje zagraniczne” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderzy Mobilności

Zwieńczeniem wszystkich wygłoszonych tego dnia prezentacji stało się wręczenie wydziałom nagród i dyplomów Liderów Mobilności w programie Erasmus+ za rok akademicki 2016/2017. Tytuł Lidera Mobilności – Studia otrzymał Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Nagroda Lidera Mobilności – Praktyki trafiła natomiast w ręce przedstawicieli Wydziału Chemicznego. Pamiątkowe figurki i dyplomy wręczył nagrodzonym prorektor ds. kształcenia, prof. Grzegorz Bąk.

Wizja i strategia

Kluczowe dla drugiego dnia szkolenia stało się wystąpienie rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka, który nakreślił kierunek rozwoju oraz wyzwania, stojące przed uczelnią w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0. Bez wątpienia, to właśnie internacjonalizacja jest głównym filarem strategii i rozwoju PŁ w najbliższych latach, tak by w 2020 roku nasza uczelnia stała się jednym z najlepszych w Polsce, innowacyjnym uniwersytetem badawczym o profilu technicznym, z ugruntowaną pozycją międzynarodową. Rektor Wiak położył nacisk na konieczność wzmożonej promocji PŁ, nakierowanej na wzrost rozpoznawalności uczelni poprzez zwiększenie liczby wyjazdów pracowników do ośrodków międzynarodowych. Wskazał również nowe kierunki współpracy – regiony świata, kluczowe dla uczelni pod kątem nawiązania partnerstwa strategicznego. Są nimi: Indie, Ameryka Południowa, Chiny oraz Afryka. Jednym z długofalowych celów jest tym samym stworzenie w PŁ trzech centrów współpracy naukowo-dydaktycznej (Polska – Afryka, Polska – Azja oraz Polska – Ameryka Południowa).

Podwójne Dyplomy

Jednym z pierwszych działań Politechniki Łódzkiej, wdrażających w życie założenia nowej strategii, będzie organizacja prestiżowej konferencji Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych, która odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pod patronatem MNiSW oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W programie konferencji przewidziano szereg wykładów na temat aspektów prawnych oraz zasad funkcjonowania podwójnych dyplomów względem Ustawy 2.0, a także warsztaty na temat modeli podwójnych dyplomów w różnych krajach, z udziałem przedstawicieli prestiżowych uczelni zagranicznych.