Instytucjonalny certyfikat akredytacyjny przyznany przez Francję

29-04-2020

Politechnika Łódzka jest pierwszą i jedyną polską uczelnią, która uzyskała akredytację instytucjonalną HCERES - francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). Certyfikat akredytacji HCERES wzmocni konkurencyjność Politechniki  na światowym rynku badań i edukacji. Jest on bowiem potwierdzeniem, że uczelnia oferuje wysokiej jakości kształcenie, badania i zarządzanie, a cała instytucja jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie.

 

 

HCERES to renomowana międzynarodowa instytucja akredytacyjna będąca członkiem Europejskiego Stowarzyszeniem na Rzecz Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym.

Decyzja oraz certyfikat akredytacji instytucjonalnej HCERES zostały przekazane Politechnice Łódzkiej 23 kwietnia. Jest to zakończenie procesu, w którym jednym z kluczowych elementów na drodze do akredytacji były wizyty ekspertów HCERES w Politechnice Łódzkiej. Tej zewnętrznej ocenie towarzyszyły bardzo szczegółowe analizy i dyskusje – w sumie odbyło się ponad 40 spotkań – z władzami uczelni, szerokim gronem nauczycieli akademickich, przedstawicielami studentów i pracowników administracji oraz firm i organizacji współpracujących z uczelnią.

HCERES uczestnicząc w budowie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego opiera swoje działania na najlepszych międzynarodowych i europejskich praktykach w zakresie zapewniania najwyższego poziomu działalności uczelni. Akredytacja instytucjonalna przyznana Politechnice Łódzkiej skupia się na sześciu kluczowych obszarach: strategia i zarządzanie, badania i kształcenie, akademicki rozwój studentów, relacje z otoczeniem zewnętrznym, zarządzanie, jakość i etyka.

Co m.in. kryje się w przesłanym uczelni raporcie?

Mówi o tym rektor uczelni prof. Sławomir Wiak

- Eksperci HCERES uznali, że Politechnika Łódzka realizuje spójną strategię rozwoju, a nowa struktura uczelni pozwala na sprawne działania i realizację ambitnych planów. W strategię tę dobrze wpisuje się współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, w tym stworzona przez nas międzynarodowa sieć współpracy owocująca bardzo dobrze zorganizowaną wymianą studentów. Bardzo wysoko oceniony został oferowany przez Politechnikę program kształcenia w wielu różnych dziedzinach nauki i technologii, zgodny z potrzebami lokalnego rynku oraz wprowadzanie innowacyjnych metod kształcenia. Eksperci z uznaniem odnieśli się do polityki naukowej prowadzonej przez uczelnię, w ramach której zidentyfikowaliśmy priorytetowe obszary badań i ich liderów oraz położyliśmy silny nacisk na rozwój projektów interdyscyplinarnych. Akredytacja HCERES oznacza, że Politechnika Łódzka dysponując nowoczesną infrastrukturą badawczą i wsparciem wysokiej klasy specjalistów realizuje kształcenie spełniające europejskie standardy jakości.