Doktoraty architektów docenione przez PSRP

09-12-2020

Po raz pierwszy odbył się konkurs organizowany przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który miał wyłonić  najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę dyplomową zamykającą studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie. Wśród laureatów jest dwoje architektów z Politechniki Łódzkiej, których nagrodzono za prace doktorskie.

 

 

Nagrodzono prace w trzech kategoriach:

  • innowacyjne rozwiązania wdrażane do gospodarki;
  • nauka na rzecz lokalnej społeczności;
  • edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe.

W kategorii prac doktorskich poświęconych problemom lokalnych społeczności dwie czołowe lokaty przyznano doktoratom obronionym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Laureatami są architekci z Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Pierwsze miejsce za rozprawę doktorską przyznano dr inż. arch. Sylwii Krzysztofik za pracę Miasto bez końca. Urbanizacja terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody na wybranych przykładach z okolic Warszawy i Łodzi. Promotorem pracy jest dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, prof. PŁ.

Dysertacja dotyczy presji inwestycyjnej, jakiej są poddawane obszary cenne przyrodniczo w procesie suburbanizacji. Praca przedstawia aktualne i dotkliwe problemy z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz ochrony przyrody występujące na szczeblu lokalnym, na poziomie powiatów, gmin lub niższym.

Drugie miejsce otrzymała rozprawa doktorska dr inż. arch. Wiktora Wróblewskiego Możliwość tymczasowego zagospodarowania „pustek miejskich”, której promotorem jest dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak, prof. PŁ.