Bliższa współpraca z przemysłem

30-04-2020

Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych i struktur gospodarczych, a także stawianie nowych wyzwań teoretycznych i technologicznych. W związku z tym Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ rozpoczął współpracę z firmą budowlaną Commercecon z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.

 

 

Firma Commercecon dostarcza rozwiązania z zakresu projektowania obiektów przemysłowych, dostaw konstrukcji stalowych, montażu hal stalowych z przeznaczeniem na obiekty produkcyjne, magazynowe, handlowe oraz logistyczne. Jest firmą o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, której rozwiązania techniczne oraz wykonawcze mają zastosowanie na rynku krajowym oraz europejskim, między innymi w Szwecji, Danii, Finlandii, Słowacji i w Niemczech.

Oficjalna umowa zawarta 9 marca 2020 roku jest efektem wcześniejszych wspólnych działań mgr. inż. Rafała Bredowa, słuchacza pierwszego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ, który aktywnie prowadzi badania w zakresie komputerowego modelowania niezawodności konstrukcji stalowych oraz jego promotora prof. Marcina Kamińskiego (Wydział BAIŚ). Podpisany dokument zawiera zakres wspólnych działań obejmujących część dydaktyczną, naukową, jak również czysto praktyczną, jakie chcą realizować wspólnie jego sygnatariusze.

W pierwszej kolejności przewidywane są wycieczki tematyczne studentów Wydziału BAIŚ na budowy prowadzone przez Commercecon na terenie Polski, a także praktyki budowlane, zarówno wykonawcze, jak i projektowe, np. przy inwentaryzacjach istniejących budynków. Jednocześnie przewiduje się szkolenia pracowników firmy w zakresie nowych trendów w projektowaniu oraz zarządzaniu niezawodnością i trwałością na PŁ. Dzięki temu słuchacze studiów budowlanych mają możliwość wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy poprzez ścisłe powiązanie tematyki i zakresu prac dyplomowych na PŁ z przemysłem budowlanym.

W sferze naukowej przewiduje się wnioskowanie o wspólne projekty badawcze z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w ramach programów badawczych sponsorowanych przez Unię Europejską. Głównym tematem tych badań ma być wdrażanie do projektowania budowlanego nowych technologii obliczeniowych uwzględniających statystyczne imperfekcje materiałowe i geometryczne w konstrukcjach stalowych. Ponadto przewiduje się współpracę w zakresie projektowania parametrycznego i optymalizacji konstrukcji hal stalowych z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego na PŁ, tworzenie nowego oprogramowania ściśle dostosowanego do potrzeb i oczekiwań spółki Commercecon, a także współorganizację konferencji naukowo-technicznych.

Obydwie strony umowy są zainteresowane doradztwem przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii materiałowych i konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności i jej normowych przepisów, jak również opiniami i ekspertyzami technicznymi odnośnie trwałości monitorowanych konstrukcji oraz usuwaniem usterek i wykonywaniem napraw w zdegradowanych konstrukcjach budowlanych.

Studenci zainteresowani współpracą z firmą w zakresie praktyk, prac dyplomowych, a także kontynuacji studiów drugiego stopnia oraz rozwijania zainteresowań naukowo-technicznych w zakresie konstrukcji stalowych w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej proszeni są o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres Marcin.Kaminski@p.lodz.pl.