Przemówienie Rektora

11-10-2017

Zwracając się do gości licznie zebranych na inauguracji nowego roku akademickiego JM Rektor prof. Sławomir Wiak wyraził radość i satysfakcję z dwóch wydarzeń zaplanowanych tego dnia: symbolicznego otwarcia Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej – Zatoka Sportu oraz jubileuszu IFE i wyjątkowej z tej okazji uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku w tej elitarnej jednostce, prowadzącej studia w językach obcych.

Internacjonalizacja 

- Internacjonalizacja jest strategicznym obszarem naszej działalności, dlatego powołaliśmy na Politechnice Łódzkiej Centrum Współpracy Międzynarodowej. Integracja wszystkich procesów związanych ze współpracą zagraniczną wzmocni prestiż Politechniki Łódzkiej oraz uczyni z naszej uczelni wiodący ośrodek akademicki, aktywnie i szeroko działający na arenie międzynarodowej – mówił Rektor. - Jednym z działań zmierzających do tego celu była organizacja pierwszej w Polsce szkoły letniej „Methods in Human Computer Interaction” we współpracy z wybitnymi profesorami z takich uczelni jak Harvard, Indiana University, University of New Hampshire, Chalmers University i innych. Wyznaczamy trendy także w obszarze kształcenia. Politechnika Łódzka jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadza model kształcenia odwróconego (Flipped education), oparty na co-teachingu międzynarodowym, zapewniający wdrożenie najbardziej innowacyjnych metod kształcenia i najlepszych praktyk systemu zorientowanego na studenta (student centered system).

Rektor przypomniał pierwsze sukcesy związane z realizacją strategii internacjonalizacji - obecność naszej uczelni w prestiżowym the Times Higher Education World University Rankings oraz akredytację stowarzyszenia EAQUALS dla Centrum Językowego PŁ.

Współpraca

- Politechnika Łódzka rozumie rolę uczelni w rozwoju cywilizacyjnym. Nie tylko śledzimy postęp dokonujący się na świecie, ale sami kreujemy innowacje. W czerwcu podpisaliśmy porozumienie na rzecz Strategii „5G dla Polski”. Sygnatariuszami tego dokumentu są, między innymi: Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Telekomunikacji Elektronicznej oraz Instytut Łączności. Podejmowane w tym projekcie działania zmierzają do uczynienia Polski liderem w obszarze wprowadzenia technologii 5G, co przełoży się na korzyści gospodarcze z tzw. Czwartej Rewolucji Przemysłowej (Industry 4.0). Politechnika Łódzka jako jedna z 5 jednostek naukowo-badawczych jest członkiem Rady Programowej – mówił prof. Wiak. Przypomniał też ostatnio podpisane porozumienia z firmami i instytucjami, takimi jak: Bosch, SKANSKA, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Sukcesy naukowe

W dalszej części wystąpienia Rektor nawiązał do sukcesów osiągniętych przez naukowców.

- Na Politechnice Łódzkiej powstaje nowoczesna myśl technologiczna, która wpisuje się w nurt światowych badań. Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji (do niedawna Wydział Organizacji i Zarządzania) tylko w ciągu minionego roku akademickiego opublikowali cykl 26 monografii naukowych i 10 artykułów w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Report. Jak Państwo usłyszeli, mamy nowy Wydział - Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Powstał on z połączenia Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii. Decyzja ta jest naturalnym zintegrowaniem jednostek o zbieżnych obszarach działalności naukowej i badawczej.

Jak podkreślił Rektor prowadzone na Politechnice Łódzkiej badania na światowym poziomie zmierzają do poprawienia jakości życia. Wskazał tu na Instytut Elektroniki z Wydziału EEIA uczestniczący w europejskim grancie badawczym Horyzont 2020, którego celem jest zaprojektowanie, budowa i testy systemu wspomagającego osoby niewidome w orientacji przestrzennej i samodzielnym poruszaniu się.

- Na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska z sukcesem zrealizowano projekt badawczy finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Polegał on na wdrożeniu technologii redukcji emisji groźnych dla środowiska i człowieka związków chemicznych w instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, funkcjonującej w Bydgoskim Centrum Onkologii.(…) Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, w ramach programu BIOSTRATEG realizowany jest projekt, którego cel stanowi opracowanie modelowego systemu przetwarzania biomasy w wartościowe bioprodukty – wskazywał Rektor kolejne osiągnięcia.

Nawiązując do kształcenia kadr dla branży IT powiedział - Jesteśmy liderem ICT Polska Centralna Klaster. Jedną z najbliższych inicjatyw klastra będą Łódzkie Dni Informatyki - 22 i 23 listopada. W czerwcu Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej był gospodarzem pierwszej w Polsce naukowo-branżowej konferencji informatycznej „Conference on game innovations”. Konferencja połączona była z 9. edycją Ogólnopolskiego Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych.

Jako ważne wydarzenie w kręgu ekspertów budownictwa Rektor wymienił międzynarodową konferencję Programu Cost Action TU1207.

Pozostając przy omawianiu sukcesów badaczy z PŁ, prof. Wiak wskazał zdobyte ostatnio nagrody: nagrodę SIEMENSA dla naukowców z Wydziału Mechanicznego za pracę pod tytułem „Nowe biokompatybilne warstwy Si-DLC na implanty kostne - pionierskie wdrożenie przemysłowe”, Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa Wydziału III PAN za cykl prac pt. „Nowe organokatalityczne strategie syntezy związków biologicznie ważnych” pochodzący z Wydziału Chemicznego, a także Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego w kategorii Innowacyjność przyznaną naukowcom z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów za opracowanie ultralekkich siatek propylenowych do leczenia przepuklin, siatek do plastyki dna miednicy oraz wdrożenie dzianinowych implantów siatek chirurgicznych trzeciej generacji w leczeniu przepuklin i schorzeń urologicznych.

Sukcesy w działalności dydaktycznej 

W tej części przemówienia Rektor podkreślił - Politechnika Łódzka to dynamicznie rozwijająca się uczelnia wychodząca naprzeciw oczekiwaniom otoczenia, również w zakresie kształcenia. Wśród przykładów wymienił nowe kierunki studiów, jakimi są: rewitalizacja miast uruchomiona na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz nowy kierunek studiów anglojęzycznych Advanced Biobased and Bioinspired Materials na Wydziale Chemicznym. - Od kolejnego roku akademickiego uruchomimy nowy kierunek studiów II stopnia - chemia w kryminalistyce. Przygotowują go: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie – zapowiedział Rektor. Przypomniał też - Według rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Politechnika Łódzka jest czwartą uczelnią najchętniej wybieraną przez kandydatów na studia. Cieszymy się również największym spośród łódzkich uczelni uznaniem pracodawców. Stwarzamy studentom możliwość szybkiego i intensywnego kontaktu z firmami. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji uruchomił pilotażowy program „studia dualne”. Jego uczestnicy podnoszą swoje kompetencje oraz zdobywają doświadczenie zawodowe, odbywając ponadstandardowe praktyki w firmach.

Rektor mówił też o sukcesach studentów. - Jednym z bardziej utytułowanych kół naukowych jest SKaNeR, w ramach którego działa grupa Raptors. Wśród ich najważniejszych sukcesów są: nagroda Łódzkie Eureka 2016 za wybitne osiągnięcia techniczne, trzykrotnie znaleźli się również na podium we wrześniowym konkursie ERL Emergency Robot 2017 we Włoszech. Drużyna Raptors jest kolejny raz laureatem konkursu MNiSW – „Najlepsi z najlepszych”. Z ministerialnego wsparcia skorzystają także trzy inne zespoły: Iron Warriors – konstruktorzy ekobolidu, Lodz Solar Team – konstruktorzy drugiego już samochodu solarnego, drużyna GUST projektanci mikroturbiny wiatrowej. Z kolei drużyna Oktan Team z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska wciąż udoskonala stworzony przez siebie pojazd - ChemCar.               

W kampusie uczelni 

Dla studentów spoza Łodzi interesująca była informacja dotycząca Osiedla Akademickiego - Najnowszą, ukończoną inwestycją jest przebudowa i modernizacja III Domu Studenta, ale prace remontowe prowadzono we wszystkich akademikach. Na terenie Osiedla Akademickiego swoją nową siedzibę ma Samorząd Studencki.

Nawiązując do zachodzących w kampusie zmian Rektor powiedział - Od ubiegłego roku remontujemy Willę Reinholda Richtera, która ucierpiała w pożarze 8 lipca 2016 r. W tej chwili zakończyliśmy pierwszy etap prac. Zabytek odzyska swój pierwotny wygląd, ponieważ w czasie tego remontu użyto pomarańczowej dachówki, takiej samej, jak w czasie budowy w 1904 roku. Zmieni się także otoczenie willi. Decyzją Rady Miasta Łodzi przekazano na własność Politechnice Łódzkiej park Klepacza. Jesteśmy wielce zobowiązani Radzie Miasta, ale w szczególności Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej. Zrealizujemy w nim inwestycje tak, by łodzianie mogli cieszyć się pięknem przyrody i podziwiać zabytkową architekturę. Nad koncepcją zmian pracują eksperci z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. (…) Realizujemy projekt Idea Box. Do końca 2017 roku w kampusie powstaną, między innymi, miejsca, gdzie w otoczeniu zieleni będzie można odpocząć od codziennych obowiązków, nabrać sił i z nową energią wrócić do laboratorium, czy sali wykładowej. W bieżącym roku budżetowym przeznaczyliśmy 700 tys. zł z budżetu Uczelni na budowę sieci pracowni dla innowacyjnej dydaktyki opartej na nowoczesnych metodach kształcenia Problem Based Learning oraz Design Thinking.

Wokół Ustawy 2.0 

Kończąc przemówienie Rektor nawiązał do sukcesu Łodzi Akademickiej jakim była organizacja majowej konferencji programowej, poprzedzającej Narodowy Kongres Nauki. - Przed nami wiele wyzwań związanych z wdrożeniem nowej ustawy 2.0. Cele strategiczne ustawy to: odbiurokratyzowanie, zwiększenie autonomii uczelni i deregulacja. Nie możemy zapominać, że warunkiem możliwości efektywnego wdrożenia zaproponowanych zmian jest znaczący i odczuwalny w uczelniach przyrost nakładów budżetowych.

Jesteśmy więc zobowiązani, aby uzgodnione cele strategiczne - w wyniku dyskusji całego środowiska akademickiego z Ministerstwem - znalazły się w ostatecznej wersji tekstu ustawy uchwalonej przez Parlament. Zachęcam wszystkich Państwa, a w szczególności studentów, do aktywnego włączenia się do konsultacji, gdyż ta ustawa jest tworzona dla młodego pokolenia, które dzięki proponowanym rozwiązaniom będzie w stanie wygrywać konkurencję z absolwentami uczelni zagranicznych. Państwa polityków proszę o merytoryczną dyskusję ponad podziałami, gdyż ustanawiamy konstytucję dla szkolnictwa wyższego i nauki wobec cywilizacyjnych wyzwań.

Zmienione zasady podziału środków premiujące jakość są korzystne dla Politechniki Łódzkiej. Pozyskane finanse wykorzystujemy, między innymi, do motywowania studentów. Począwszy od tego roku akademickiego, około 130 najlepszych studentów otrzyma zwiększone stypendium rektora.

Życzenia

Studentom rozpoczynającym nowy rok akademicki Rektor życzył, by znaleźli się w gronie stypendystów, by nauka stała się ich pasją i narzędziem do zdobycia satysfakcjonującej pracy. - Pracownikom składam życzenia wielu sukcesów w podejmowanych wyzwaniach. Ufam, że rozpoczynający się 73. rok akademicki przyniesie nam wszystkim satysfakcję i umocni pozycję Politechniki Łódzkiej – zakończył przemówienie rektor prof. Wiak.