Prestiżowa akredytacja

27-06-2017

Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację stowarzyszenia EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) z wyróżnieniem w 6 z 12 kategorii. Tym samym znalazło się w międzynarodowym elitarnym gronie instytucji spełniających wysokie standardy nauczania języków obcych.

W oczekiwaniu na Ustawę 2.0 środowisko akademickie pochłonięte jest dyskusją na temat kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, zgodnie postulując konieczność wykonania skoku jakościowego w uczelniach.

Centrum Językowe PŁ od dawna dostrzega potrzebę czuwania nad jakością procesów dydaktycznych. W tym celu zdefiniowało politykę jakości, a także opracowało zasady i procedury zapewnienia jakości zapisane w księdze jakości. Kolejnym krokiem na drodze doskonalenia jest uzyskanie akredytacji zewnętrznej, która obiektywnie potwierdza prawidłowość i skuteczność przyjętych rozwiązań.

Certyfikat Certyfikat

foto: arch.

Dołączyć do najlepszych 

Stowarzyszenie EAQUALS jako główny cel stawia sobie upowszechnianie wysokich standardów kształcenia językowego. Na przestrzeni 25 lat istnienia zdobyło status uczestniczący Rady Europy (participatory status) i działa pod jej auspicjami jako organizacja pozarządowa. Stowarzyszenie współpracuje z Komisją Europejską jako konsultant w sprawach edukacji, a także z licznymi innymi instytucjami wytyczającymi standardy kształcenia i walidacji nauczania języków obcych. Do chwili obecnej EAQUALS udzieliło akredytacji 130 ośrodkom nauczającym 25 języków w 37 krajach. Dotychczas akredytacja EAQUALS została przyznana tylko dwóm polskim uczelniom, a Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju, której Centrum Językowe zostało w ten sposób wyróżnione.

W drodze do akredytacji 

Pracownicy Centrum Językowego okres przygotowań do akredytacji poświęcili analizie sposobu wypełnienia restrykcyjnych standardów jakościowych określonych w tzw. Kartach EAQUALS. Należy podkreślić, że są one w dużym zbieżne, a gdzieniegdzie przekraczają, typowe wymagania stawiane przez PKA przy okazji akredytacji programowej czy instytucjonalnej.

W efekcie podjętych działań Centrum dokonało znaczącego rozwoju w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Wprowadzono nowe formy monitorowania i wsparcia procesu dydaktycznego, takie jak lekcje koleżeńskie czy krótkie, niezapowiedziane obserwacje zajęć. Część tych rozwiązań zaadaptowanych w całej uczelni.

Innym istotnym aspektem warunkującym przyznanie akredytacji jest troska o rozwój zawodowy pracowników. EAQUALS podsuwa w tym zakresie bardzo praktyczne narzędzie jakim jest Plan Rozwoju Pracownika. Co trzy semestry przeprowadzana jest z pracownikami rozmowa dotycząca ich potrzeb i postrzegania warunków pracy, a także rozwoju własnej ścieżki zawodowej.

Wizyta akredytacyjna 

Wizytacja inspektorów EAQUALS w Centrum Językowym PŁ odbyła się w dniach 30-31 marca 2017 roku. Inspektorzy zapoznali się z dokumentacją przebiegu studiów oraz ich praktycznymi aspektami; oceniono zgodność treści kart przedmiotów - poszerzonych o dodatkowe sylabusy - z polityką językową jednostki, obserwowano 37 fragmentów lekcji różnych języków prowadzonych na różnych poziomach, zapoznano się z dydaktycznymi i administracyjnymi zasobami platformy WIKAMP.

Aby uzyskać akredytację EAQUALS Centrum Językowe PL musiało spełnić 50 standardów wymienionych w dokumentach stowarzyszenia. Stopień ich realizacji został przedstawiony dyrekcji CJ w szczegółowym 35-stronnicowym raporcie.

Ostatecznie, kilkumiesięczny okres intensywnej, twórczej pracy całego zespołu Centrum, w tym wypracowane procedury i mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia, a także zdobyte dotychczas doświadczenie, zostały uwieńczone zasłużonym sukcesem. W dniu 21 maja 2017 roku Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację stowarzyszenia EAQUALS z wyróżnieniem w kategorii: zarządzanie i administracja, certyfikacja, zasoby/materiały, środowisko pracy/otoczenie, obsługa klienta, komunikacja wewnętrzna.

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z Centrum Językowego za podjęcie wyzwania i wspólny sukces!