Nominacje profesorskie

31-10-2017

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył uroczyście akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono 26 października 2017 r. dwoje profesorów z Politechniki Łódzkiej. Prof. Marek Lefik i prof. Ewa Liwarska-Bizukojć są naukowcami z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Profesor Marek Lefik

Absolwent specjalności budownictwo przemysłowe. Jego praca dyplomowa wykonana na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została wyróżniona nagrodą ministra Budownictwa i Infrastruktury.

Profesor Marek Lefik Profesor Marek Lefik

foto: Jacek Szabela

W 1987 r. uzyskał stopnia doktora, a w 2006 - stopień doktora habilitowanego. Od początku lat 90. aktywnie współpracuje z uczelniami we Francji. W 1990 r. dzięki Stypendium Rządu Francuskiego odbył staż w Institut de Mécanique de Grenoble. Począwszy od roku 1995 pracował przez 6 lat (semestr w każdym roku) jako wykładowca w Ecole Nationale Superieure d'Hydraulique et de Mecanique de Grenoble. Od 1991 r. utrzymuje ścisłą współpracę naukową z Uniwersytetem Padewskim.

Opublikował 31 artykułów zarejestrowanych w Web of Sciences Citation Report oraz około 150 innych prac naukowych. Liczba cytowań bez autocytowań 182, indeks Hirscha równy 13.

Zainteresowania naukowe prof. Lefika dotyczą głównie zastosowania sztucznych sieci neuronowych. W ostatnim okresie opublikował monografię na temat ich wykorzystania do rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Zajmuje się także tematami z obszaru mechaniki ośrodków ciągłych oraz zastosowaniem technik homogenizacji w problemach związanych z mechaniką kompozytów nadprzewodzących o budowie hierarchicznej.

Wypromował czterech doktorów, a trzy inne doktoraty są realizowane na Wydziale BAiIŚ.

Prof. Marek Lefik w poprzedniej kadencji był prodziekanem ds. nauki, obecnie jest dziekanem Wydziału BAiIŚ oraz kieruje Katedrą Geotechniki i Budowli Inżynierskich.

Profesor Ewa Liwarska-Bizukojć Profesor Ewa Liwarska-Bizukojć

foto: arch. E. L-B

Profesor Ewa Liwarska-Bizukojć

Ukończyła inżynierię chemiczną i procesową na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. W roku 2001 obroniła doktorat na tym Wydziale. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2009 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Od 2001 roku pracuje na Wydziale BAiIŚ, początkowo w Katedrze Inżynierii Środowiska, obecnie w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych.

Jest stypendystką FNP i DAAD, laureatką nagrody za osiągnięcia naukowe Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Odbyła szkolenia i staże na Uniwersytecie w Dortmundzie, Politechnice w Delft oraz na Politechnice w Berlinie. Jej mistrzem i wzorem w pracy naukowej jest prof. Korneliusz Miksch z Politechniki Śląskiej, twórca i wieloletni kierownik Katedry Biotechnologii Środowiskowej.

Zainteresowania naukowe prof. Ewy Liwarskiej-Bizukojć po ukończeniu doktoratu dotyczą w głównej mierze biologicznego oczyszczania ścieków. Za najważniejsze osiągnięcie uważa rozpoznanie i sformułowanie całościowego opisu procesu oczyszczania ścieków komunalnych metodą osadu czynnego. Duża część tego opisu została przedstawiona w książce Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego wydanej w 2014 r. Prowadzi badania nad biodegradowalnością, ekotoksycznością i rozkładem zanieczyszczeń antropogenicznych w środowisku przyrodniczym. W tym zakresie od kilku lat współpracuje m.in. z Uniwersytetem w Gandawie.

Wypromowała dwóch doktorów, a dwie następne osoby mają otwarte przewody doktorskie.

Dorobek naukowy obejmuje 103 prace, z czego 37 to artykuły opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, posiadających IF. Prace były niezależnie cytowane ponad 300 razy, indeks Hirscha równy 12.