Lepsze usługi Biura Karier

02-06-2017

Biuro Karier rozpoczyna realizację trzyletniego projektu „Lepsze przygotowanie absolwentów Politechniki Łódzkiej do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój usług Biura Karier”. Cel projektu wynika z potrzeby ciągłego podnoszenia kompetencji studentów.

Badania Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami wskazują, że połowa studentów ma obawy przed wejściem na rynek pracy, a zaledwie co piąty uważa, że jest do tego dobrze przygotowany. Raport Rzecznika Praw Absolwenta donosi natomiast, że największym problemem Biur Karier jest brak kadr oraz funduszy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, czy też zakup narzędzi do diagnozy kompetencji i technik rekrutacyjnych.

Realizacja projektu będzie miała zatem realny wpływ na podniesienie jakości usług Biura Karier wspierających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Przyczyni się do zwiększenia liczby absolwentów PŁ, którzy znajdują zatrudnienie w czasie 6 miesięcy od zakończenia studiów.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będzie realizowany od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2020 roku. Kwota dofinansowania to ponad 1,5 mln zł.

Oferta związana z podnoszeniem kompetencji skierowana jest do około 750 studentów PŁ. Dotyczy ona kształcących się na studiach II stopnia oraz na dwóch ostatnich latach studiów I stopnia.

Zadania realizowane w ramach projektu to:

  • zakup związanych z poradnictwem zawodowy narzędzi diagnozowania kompetencji;
  • wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
  • cykl szkoleń Akademia Kompetencji Przedsiębiorczych (wspólnie z Samorządem Studenckim oraz organizacjami pozarządowymi);
  • szkolenia dla pracowników Biura Karier;
  • wsparcie studentów w miejscu pracy, czyli możliwość zatrudniania mentora w pierwszych 3 miesiącach pracy.