Kolekcja zbiorów elektronicznych Biblioteki PŁ (I)

22-02-2018

Biblioteka od lat stara się, by kolekcja baz i serwisów elektronicznych w jak największym stopniu zaspokajała oczekiwania użytkowników i uzupełniała kolekcję drukowaną.

Czasem jednak niezbędne są zmiany w tych zasobach - wiele z dostępów kontynuujemy, często testujemy nowe bazy i serwisy od wydawców, a niekiedy z niektórych baz i narzędzi rezygnujemy. O wszystkich takich zmianach użytkownicy są informowani na stronie Biblioteki, poprzez media społecznościowe oraz mailowe komunikaty.

 

W 2018 roku oferujemy komplet kilkudziesięciu baz, dotyczących praktycznie każdej dziedziny wiedzy, z naciskiem na nauki ścisłe. Praktycznie dla każdego z wydziałów PŁ oferujemy tematyczną kolekcję książkową, najważniejsze czasopisma drukowane oraz wyspecjalizowane źródła elektroniczne. Największą grupę stanowią bazy firmy EBSCO oraz Proquest, a także Wiley Online Library i Ebook Central. Kontynuujemy również współpracę z serwisami e-booków, takimi jak NASBi i IBUK Libra, zaś czasopisma w języku dostępne są zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznie, poprzez portal Sigma-NOT.

Licencje i subskrypcje

Większość zasobów Biblioteka oferuje w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (https://wbn.icm.edu.pl/), czyli programu zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w jego ramach kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w postaci corocznie odnawianych licencji. Ponadto, duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana i udostępniania na serwerze Infona, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców (w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji).

W ramach WBN (w określonych kolekcjach) oferujemy::

 • czasopisma elektroniczne wydawane przez American Chemical Society,
 • czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz American Physical Society (APS),
 • bazy danych z zakresu chemii i nauk pokrewnych, tworzone i udostępniane przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society,
 • czasopisma i książki Elsevier na platformie ScienceDirect,
 • bazy danych produkowane przez EBSCO Publishing, wśród nich 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe, książki, gazety i inne publikacje różnych wydawców,
 • czasopisma, materiały konferencyjne, książki oraz normy wydawane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET),
 • czasopisma wydawane przez Institute of Physics,
 • podręczniki, książki, materiały konferencyjne i unikatowe bazy właściwości materiałowych w kolekcjach Knovel,
 • czasopisma Nature i Science,
 • pakiet baz ProQuest, wśród których jest 8 baz pełnotekstowych, z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych oraz abstraktową bazę ProQuest Dissertations and Theses,
 • chemiczna baza Reaxys, produkowana przez Elsevier,
 • interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań Scopus, produkowana przez Elsevier, wraz z narzędziem do analizy danych SciVal,
 • czasopisma i książki Springer,
 • książki i czasopisma wydawane przez Taylor&Francis,
 • abstraktowe bazy danych Web of Science produkowane przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) wraz z narzędziem analizy danych InCites,
 • czasopisma i książki elektroniczne wydawane przez Wiley.

Ponadto Biblioteka oferuje dostęp do innych licencyjnych baz, takich jak książkowo-interaktywna baza AccessEngineering, prawna baza Lex Omega Akademia, MathSciNet, czyli bibliograficzno-abstraktowa baza danych na platformie American Mathematical Society, baza dotycząca wykorzystania energii atomowej INIS oraz baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu chemii spożywczej Food Science and Technology Abstracts. Cenną – i wciąż uzupełnianą – kolekcją są także książki elektroniczne dostępne poprzez serwisy NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa) oraz IBUK Libra.

Opisy poszczególnych źródeł elektronicznych oraz linki do logowania się z komputerów na terenie Uczelni oraz z komputerów poza siecią akademicką można znaleźć na stronie Serwisy i bazy danych. Podzielone zostały one na źródła subskrybowane przez Bibliotekę oraz źródła ogólnodostępne – to wybór najbardziej wartościowych, w naszej opinii, baz i serwisów, z których może korzystać każdy, bez ograniczeń licencyjnych.