Biblioteka w ocenie społeczności PŁ

08-03-2021

W ostatnim kwartale 2020 r. Biblioteka PŁ przeprowadziła badania ankietowe satysfakcji użytkowników. Dzięki temu poznano opinie środowiska PŁ oraz pozyskano wyniki do ogólnopolskiej analizy funkcjonowania bibliotek naukowych. Do badań użyto narzędzia MS Office 365 Forms i ustandaryzowanego formularza pytań dla bibliotek naukowych.

W badaniu wzięli udział pracownicy, doktoranci i studenci PŁ, w sumie 601 osób. Przyznali oni Bibliotece PŁ wysoką ocenę 4,4 w skali od 1 do 5. Potwierdziło się zainteresowanie kluczowymi usługami Biblioteki PŁ: wypożyczaniem zbiorów drukowanych, korzystaniem z elektronicznych zasobów wiedzy naukowej, poszukiwaniem informacji do pracy i nauki, zapewnieniem przestrzeni do nauki i pracy, pomocą bibliotekarza. Wybór najistotniejszych usług przełoży się na dalsze doskonalenie tych obszarów.

 

Korzystanie z usług Biblioteki PŁ. Oprac. własne na podstawie badań satysfakcji użytkowników z 2020 r. Korzystanie z usług Biblioteki PŁ. Oprac. własne na podstawie badań satysfakcji użytkowników z 2020 r.

Istotną częścią ankiety było nieobligatoryjne pytanie otwarte, w którym poproszono o opinie, zdefiniowanie problemów utrudniających korzystanie z biblioteki lub wyrażenie sugestii dotyczących usprawnienia jej funkcjonowania. Odpowiedziało na nie 23 proc. ankietowanych.

Uwagi i sugestie

Najwięcej uwag dotyczyło architektury informacji na stronie WWW oraz narzędzi wyszukiwania literatury: katalogu i multiwyszukiwarki. Prace nad unowocześnieniem narzędzi wyszukiwawczych już rozpoczęto, analizie poddana została również informacyjna strona WWW Biblioteki PŁ. Realizując prośby użytkowników w niedalekiej przyszłości opracowane zostaną krótkie tutoriale nt. wyszukiwania literatury w zasobach biblioteki, które uzupełnią dotychczas dostępne kursy e-learningowe.

Respondenci nawiązali też do kwestii organizacyjnych. Z krytyką spotkała się likwidacja dwóch bibliotek filialnych. Warto podkreślić, że były to autonomiczne decyzje władz wydziałów. Ponadto zwrócono uwagę na ograniczenie powierzchni Biblioteki Głównej, zamknięcie przestronnej i przyjaznej czytelni na III piętrze. W sugestiach pojawiły się prośby o organizację cichych przestrzeni do nauki i pracy, a także do pracy grupowej. Wiele uwag nawiązywało do zasad udostępniania zbiorów w bibliotekach filialnych i dostosowania ich do tych obowiązujących w Bibliotece Głównej. W miarę możliwości zostanie to zmodyfikowane w nowym „Regulaminie udostępniania zbiorów i usług”.

Dostrzeżono również wpływ pandemii na dostępność biblioteki, sugerując łatwiejszy dostęp do usług i informacji, wydłużenie godzin pracy, szczególnie z uwagi na studentów zaocznych, przywrócenie wolnego dostępu do zbiorów i korzystania ze zbiorów na miejscu, wprowadzenie urządzeń do zdalnych wypożyczeń i zwrotów (np. książkomat, wrzutnia), otwarcie stref do pracy i nauki czy rozszerzenie dostępu do podręczników przez digitalizację i umieszczenie ich w bibliotece cyfrowej.

Działania doskonalące

Część udogodnień dla czytelników w czasie pandemii została zrealizowana. Przede wszystkim wzmocniono komunikację, oferując oprócz poczty elektronicznej i Messengera, także kontakt za pomocą formularza „Zapytaj bibliotekarza”. Zapewniano czytelnikom skany potrzebnych materiałów, z jednoczesnym przestrzeganiem zapisów prawa autorskiego oraz służono instruktażem korzystania z zasobów elektronicznych za pomocą MS TEAMS. Z uwagi na pracujących studentów zachowano poniedziałkowy dyżur popołudniowy. Zapewniono, zachowując reżim sanitarny, korzystanie z czytelni, w której udostępniane są potrzebne czytelnikom materiały. Warto w tym miejscu zauważyć, że Biblioteka PŁ nie może udostępniać w bibliotece cyfrowej kopii podręczników, z uwagi na przepisy prawa autorskiego.

Dalsza reorganizacja usług zaplanowana jest na najbliższą przyszłość. Dyrekcja i pracownicy BPŁ dziękują respondentom za udział w ankiecie i przekazanie wielu cennych wskazówek, które są podstawą do kształtowania działalności biblioteki uczelnianej na miarę potrzeb użytkowników.